Produžen rok za prijavu na natječaj za vanjske članove Upravnog odbora do 29.03.2020.

S obzirom na objektivne okolnosti nastale zbog trenutne javnozdravstvene situacije te potresa u Zagrebu, Udruga Sunce Split odlučila je produžiti rok prijave za sve one koji se žele kandidirati na mjesto vanjskog člana Upravnog odbora Sunca u narednom mandatnom razdoblju od četiri godine. Molimo sve zainteresirane da pročitaju tekst natječaja u nastavku i dostave svoje prijave zajedno s motivacijskim pismom i životopisom na e-mail adresu  [email protected]  do kraja ovog tjedna, 29. ožujka 2020.
Veselimo se prijavama!
Pazite na sebe i bližnje,
Tim Udruge Sunce Split

Udruga za prirodu, okoliš održivi razvoj Sunce objavljuje javni natječaj za članove/ice Upravnog odbora Udruge

Trajanje natječaja: 09. – 29. ožujka 2020.

SVRHA NATJEČAJA:

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce raspisuje javni natječaj za odabir triju vanjskih članova/ica Upravnog odbora. Natječaj se provodi sukladno odredbama Statuta Udruge, a koji se može naći na web stranicama Udruge www.sunce-st.org.

Članovi/ce Upravnog odbora se biraju u cilju organizacijskog razvoja Udruge Sunce, osiguravanja učinkovitog i transparentnog upravljanja, te ostvarivanja vizije i postizanja strateških ciljeva Udruge. Zaposlenici Udruge Sunce Split izuzeti su iz ovog natječaja.

Sukladno načelima dobrog upravljanja u organizacijama civilnog društva, članovi Upravnog odbora obavljaju svoj posao bez novčane naknade (volonterski).

UVJETI:

 • VSS
 • minimalno 5 godina radnog iskustva
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

PREDNOSTI:

 • poznavanje i interes za tematiku zaštite prirode, okoliša i održivog razvoja
 • poznavanje upravljanja u organizacijama civilnog društva
 • iskustvo rada u upravljačkim tijelima
 • iskustvo u prikupljanju financijskih sredstava
 • iskustvo u upravljanju financijskim sredstvima
 • poznavanje upravljanja ljudskim resursima
 • poznavanje zakonodavstva vezanog uz rad organizacija civilnoga društva
 • poznavanje rada Udruge Sunce Split
 • poznavanje marketinga
 • komunikacijske vještine

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • pismo motivacije

Prijave se zaprimaju isključivo putem e-maila na adresu:  [email protected]

Rok za podnošenje prijave je 29. ožujka 2020.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem e-maila. Na razgovor će biti pozvani isključivo kandidati koji su ušli u uži krug. Odabir užeg kruga kandidata provest će Upravni odbor Udruge Sunce Split koji je u mandatu. Također, predložit će kandidate za novi Upravni odbor Skupštini. lzmeđu ponuđenih kandidata, Skupština bira članove novog Upravnog odbora sukladno Statutu.

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI ČLANOVA/ICA UPRAVNOG ODBORA:

Upravni odbor je najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine i čini ga 5 članova od kojih su 2 člana predstavnici zaposlenika. Izvršni/a direktor sudjeluje u radu Upravnog odbora bez prava odlučivanja. Upravni odbor bira predsjednika Upravnog odbora iz redova svojih članova.

U skladu sa člankom 49. Statuta Udruge Upravni odbor nadležan je za sljedeće poslove:

 • provodi odluke Skupštine,
 • nadzire i prati rad Izvršnog direktora, financijsko i materijalno poslovanje te se brine o poštivanju zakona, Statuta, odluka Skupštine i ostalih općih akata Sunca,
 • donosi Pravilnike i druge opće akte,
 • daje mišljenje na godišnji program rada i financijski plan,
 • daje mišljenje na izvještaj o radu i financijskom poslovanju,
 • donosi odluke vezane uz radne odnose, sukladno Pravilniku o radu,
 • imenuje/opoziva Izvršnog direktora,
 • imenuje komisije, etičko povjerenstvo i slična tijela prema potrebi,
 • donosi odluke o prijemu i prestanku članstva aktivnim članovima,
 • donosi odluku o dodjeli nagrada i drugih priznanja,
 • donosi odluku u slučaju spora između članova Sunca ili sukoba interesa unutar Sunca sukladno Članku 62. ovog Statuta
 • odlučuje i o svim drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom,
 • predstavlja i promovira Sunce u zemlji i inozemstvu te unaprjeđuju rad Sunca.

Upravni odbor bira se na četiri godine.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Rad Upravnog odbora je volonterski, uz naknadu putnih troškova za potrebe dolaska na sastanke Upravnog odbora.

Uz uloge definirane Statutom očekujemo kako će novi Upravni odbor osigurati i dodanu vrijednost te podršku radu Udruge u vidu: unaprjeđenja utjecaja, vidljivosti i ugleda Udruge, doprinosa usmjeravanju programskog djelovanja Udruge, prenošenja iskustava u području vođenja i upravljanja, jačanja financijskog planiranja, prikupljanja i osiguravanja sredstava za ostvarivanje ciljeva Udruge, razvoja ljudskih resursa, uspostave novih i razvoja postojećih partnerstava i kontakata.

Tagovi: