Gospodarenje otpadom

kontenjeri-odvojeno-prikupljanje-otpada

Industrijalizacija, razvoj znanosti i novih tehnologija, ubrzana urbanizacija i porast broja stanovnika čimbenici su koji utječu na stvaranje sve većih količina otpada. Istovremeno suvremena potrošnja uzrokuje gomilanje otpada, posebice otpada od jednokratne plastike. Jednokratna plastika predstavlja sve veći ekološki problem u našim morima i oceanima. Neprimjereno odlaganje otpada u prirodi i okolišu povećava opasnosti od onečišćenja te ugrožava zdravlje ljudi i ostalih živih bića na planeti. Stoga je otpad, odnosno njegovo zbrinjavanje, jedan od ključnih ekoloških problema današnjice.

Plastika je svuda oko nas, ne samo u našim kuhinjskim ormarićima i odjeći, nego i u našim vodama, u moru i na plažama. Unatoč dosadašnjim naporima koje je RH uložila u smanjenje plastike, potreban je snažniji angažman na svim razinama vlasti, kao i doprinos svih nas kao pojedinaca čija okolišna odgovornost također ima ključnu ulogu u rješavanju ovog problema.

Veliki dio rada Sunca usmjeren na sustavno i kontinuirano zagovaranje održivih i odgovornih sustava gospodarenja otpadom u lokalnim zajednicama u Dalmaciji. On se temelji na suvremenim stručnim i znanstvenim spoznajama, uz posebni naglasak na nužnost poštivanja reda prvenstva u gospodarenju otpadom. Posebni zakoni i međunarodne direktive i konvencije, poput Barcelonske konvencije, EU Direktive o otpadu, EU Direktive o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, Zakonu o gospodarenju otpadom, Zakonu o zaštiti okoliša i drugim, temelj su zagovaračkih i projektnih napora Sunca.

Stoga se Sunce zalaže za:

1. dosljedno poštivanje reda prvenstva u gospodarenju otpadom i primjene proširene odgovornosti za proizvođače

Gospodarenje otpadom ima svoje korake, a prva tri, ujedno i najvažnija, su: (1) smanjenje nastajanja otpada, (2) ponovno korištenje i (3) recikliranje. Jedinice lokalne samouprave, kao i zakonodavac, moraju odrediti jasne mjere sprječavanja nastanka otpada. Neke su od tih mjera ograničavanje korištenja proizvoda za jednokratnu upotrebu, pronalaženje okolišno-prihvatljivih alternativa i postavljanje sustava koji bi omogućio ponovnu upotrebu (poput centara za ponovnu upotrebu) te olakšano korištenje proizvoda za višekratnu upotrebu.

Sunce se aktivno zalaže za ograničavanje korištenja jednokratne plastike i drugih proizvoda za jednokratnu upotrebu te osiguravanje mogućnosti ponovne upotrebe gdje god je to moguće. Međutim, suvremena industrija ima svoju ulogu u nastojanjima smanjenja nastanka otpada. Kao primarni proizvođači ambalažnog, plastičnog i drugog otpada koji se može spriječiti trebali bi i financijski odgovarati za nastalu štetu u zajednici i okolišu. Politike proširene odgovornosti za proizvođače moraju se snažnije implementirati u međunarodne, odnosno EU politike, te nacionalne politike i zakonodavstvo.

2. implementaciju sustava odvojenog prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ u za to svim primjerenim sredinama

Sunce se zalaže za hitno uspostavljanje sustava odvojenog prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ gdje god je to moguće. Ovakav sustav omogućava kontrolu nastanka otpada i njegovog primjerenog zbrinjavanja i recikliranja, osigurava kvalitetu odvojeno prikupljenog otpada, potiče domaćinstva na pravilno i redovito odvajanje otpada te smanjenje nastanka otpada općenito, kao i smanjenje količine otpada na odlagalištima.

3. lokalnu samoodrživost u gospodarenju otpadom

Okosnicu rada Sunca, u ovom području, čini zalaganje za samodostatnost lokalnih zajednica u gospodarenju otpadom. Primjeri dobre prakse i suvremene znanstvene spoznaje mogu pomoći lokalnim zajednicama da uspostave sustav gospodarenja otpadom koji neće ovisiti o županijskim ili regionalnim centrima za gospodarenje otpadom. Ovakvi sustavi aktivno sprječavaju nastajanje otpada, potiču ponovnu upotrebu, odnosno odvojeno prikupljanje otpada, i sortiranje koje će omogućiti efikasno i brzo otpremanje prikupljenih sirovina tvrtkama za reciklažu. Istovremeno, oni građanima osiguravaju niže cijene zbrinjavanja komunalnog otpada i čišći okoliš.

4. pravovremeno i transparentno informiranje i educiranje svih dionika i javnosti

Sunce u svom radu ulaže posebne napore u pravovremeno informiranje i educiranje o gospodarenju otpadom. Posebno se naglašava mogućnosti smanjenja nastanka otpada, kolektivne i individualne ponovne upotrebe te važnost pravilnog odvajanja i zbrinjavanja otpada. Dugi niz godina Sunce stvara obrazovne programe i projekte kojima je cilj učinkovita edukacija svih dionika o gospodarenju otpadom, od samih građana, odgojno-obrazovnih djelatnika, učenika i studenata do javnih službenika, privatnika i drugih udruga. Također, kontinuirano i snažno zagovara aktivno uključivanje svih dionika u donošenje odluka vezanih uz gospodarenje otpadom.

Ovim područjem rada bavi se Odjel za zaštitu okoliša i održivi razvoj: LINK