Istraživanje podmorja, uspostava monitoringa te edukacija kroz projekt Interreg HABI na Lokrumu

ronioc-monitoring-posidonija

Otok Lokrum zaštićen je kao posebni rezervat šumske vegetacije sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/2013, 15/2018, 14/2019, 127/19). Čitav otok uključujući i pripadajući morski pojas od 150-ak metara od obale je i područje ekološke mreže Natura 2000 (HR4000017 Lokrum) s ukupno osam ciljnih stanišnih tipova sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19, 119/23). Jedan od ciljnih morskih stanišnih tipova je prioritetno stanište 1120* Naselja Posidonije. Morska cvjetnica Posidonia oceanica zaštićena je vrsta, endem Sredozemnog mora, rasprostranjena diljem Jadrana, od juga, gdje formira velike livade, do zapadne obale Istre.

Sunce od 2011. godine, provodi praćenje prema protokolu za praćenje stanja livada vrste P. oceanica, uspostavljenom u sklopu projekta MedPAN South. Ujedno kroz edukativne programe ističe važnost edukacije o potrebi zaštite i očuvanja okoliša i prirode te principima održivog razvoja. Do sad je Sunce kreiralo i provelo više od 660 edukacija za djecu i odrasle na kojima je sudjelovalo preko 14 000 sudionika.

Usluga uključuje unaprjeđenje baze podataka i znanja, utvrđivanjem glavnih prijetnji i pritisaka na morska staništa i vrste Otoka Lokruma i uspostavu odgovarajućeg praćenja. Uključuje i uspostavu praćenja stanja livada morske cvjetnice P. oceanica (prioritetni stanišni tip prema Direktivi o staništima) te provođenje edukativnih aktivnosti o protokolima praćenja livada morskih cvjetnica P. oceanica.

Naručitelj usluge: Javna ustanova „Rezervat Lokrum“

Trajanje usluge: 29.4.2024. – 31.7.2024.

Voditeljica usluge: Matea Špika, mr.sc. Upravljanje zaštićenim područjima, e-mail: [email protected]