Sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite okoliša

SEAS-pravni-alati-morski-okoliš

Uspješnu zaštitu okoliša i prirode moguće je postići jedino uz aktivan angažman svih članova društva. Ovaj angažman ostvaruje se na razini ekološki odgovornog ponašanja u svakodnevnom životu i djelovanju pojedinca, obitelji ili institucije. Druga razina djelovanja predstavlja ak­tivan društveni angažman u nastojanjima uvođenja i poticanja društvenih promjena te sudjelovanje u od­lučivanju u različitim procesima koji su od značaja za zaštitu okoliša i prirode, a time i ljudskog društva u cjelini.

Republika Hrvatska je još od 2007. godine potpisnica Aarhuške konvencije – Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša koja  predstavlja međunarodni pravni okvir u području zaštite okoliša. Aarhuškom konvencijom potiče se transparentnost i odgovornost javnih tijela, a Konvencija je utemeljena na pretpostavci da će uključivanje javnosti u pitanja okoliša poboljšati zaštitu okoliša.  Tim se dokumentom utvrđuju prava u vezi s okolišem kao pouzdana osnova za uključivanje građana u politike okoliša te se potvrđuje naša obveza prema budućim generacijama  Da bi se to postiglo javnost treba biti informirana, osviještena te uključena u procese donošenja odluka.

Sunce svoje strateške ciljeve aktivno ispunjava koristeći alate koje na dispoziciju stavlja Aarhuška konvencija ili pak osnažujući građane i njihova udruženja u korištenju istih.

Tako prakticiramo svoja prava u slijedećim poljima:

Pristup informacijama – iniciranje i praćenje postupaka za jednostavno i pravovremeno dobivanje okolišno važnih informacija.

Sudjelovanje javnosti – uključivanje u postupke  procjene utjecaja na okoliš nekog zahvata ili pak prilikom donošenja općih akata i planova koji mogu imati utjecaj na okoliš te praćenje rezultata takovog sudjelovanja.

Pristup pravosuđu – priprema i pokretanje strateških parnica protiv odluka koje se tiču okoliša, a za koje smatramo da ugrožavaju pravo na zdrav okoliš.

Navedene aktivnosti koordinira Odjel okolišnog prava Sunca, a u provedbi surađujemo s drugim okolišnim udrugama civilnog društva na lokalnoj i međunarodnoj razini, građanskim inicijativama, pojedincima te Pučkim pravobraniteljstvom RH.