Društveno-korisno učenje

dku-a-la-pašticada

DRUŠTVENO-KORISNO UČENJE – METODA POVEZIVANJA UČENJA S DRUŠTVENIM ANGAŽMANOM

Društveno-korisno učenje (DKU) potječe iz američkog građanskog obrazovanja, tj. iz odgoja za demokratsko djelovanje i aktivno građanstvo (Civic Education), a temelji se na ideji da učenici/studenti kroz socijalno učenje i građanski angažman stječu demokratski način razmišljanja i djelovanja. Društveno-korisno učenje kao metoda učenja i poučavanja u SAD-u često se prakticira kako u školama tako i na sveučilištima. Ono se temelji na kombiniranju teorijskih nastavnih sadržaja s praktičnim radom za opće dobro. U projektima društveno-korisnog učenja učenici/studenti bave se potrebama svog grada, svoje gradske četvrti ili društva u cjelini te time pridonose općem dobru. Projekti se mogu provoditi na socijalnom, kulturnom i političkom području kao i u području zaštite prirode i okoliša. 

Teme društveno-korisnog učenja u području zaštite prirode i okoliša – obrazovanje za okoliš i održivi razvoj

Zaštita interesa okoliša i prirode kao dimenzija održivog razvoja stup je unapređenja općeg dobra te pridonosi očuvanju kvalitete života u prirodnom i izgrađenom okolišu. Područje zaštite prirode i okoliša pruža raznovrsne mogućnosti za provođenje projekata društveno-korisnog učenja. U skladu s motom „Misli globalno – djeluj lokalno“, kao polazišta učeničkog/studentskog angažmana na regionalnoj se razini mogu identificirati različiti problemi i izazovi.

Smatra se kako su mladi ljudi posebno zainteresirani za što bolje oblikovanje svoje budućnosti i budućnosti sljedećih generacija te da predstavljaju pokretačku snagu obrazovnih procesa.
Upravo zbog navedenog, obrazovanje za održivi razvoj izrazito je primjerena tema za društveno-korisno učenje i razlog zbog kojeg Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce sudjeluje u programima društveno-korisnog učenja na Sveučilištu u Splitu.

Kroz DKU programe studenti različitih fakulteta zajednički rade na projektima koji doprinose zaštiti okoliša i održivom razvoju. Ovaj način rada omogućuje povezivanje studenata, ali i nastavnika s različitih fakulteta, te sagledavanje okolišnih tema iz različitih perspektiva. Studenti, nastavnici i mentori iz Sunca ostvaraju i produbljuju kontakte te jača motivacija za zajednički angažman. Također, često studenti stječu uvid o načinu primijene svojih znanja u područjima koja im isprva izgledaju nepovezana s njihovim kolegijem ili općenito obrazovanjem.

Više o spomenutim programima možete pogledati na stranici Ureda za društveno-korisno učenje za okoliš i održivi razvoj u Splitu.

Osnovna načela društveno-korisnog učenja

Tri su važna načela u provođenju programa DKU-a: veza između DKU-a i realnih potreba partnera u projektu (realnost), odnos sveučilišta i izvansveučilišnog partnera utemeljen na međusobnoj podršci (recipročnost) te veza između teorije i prakse, odnosno znanja i djelovanja studenata (refleksija).

Realnost – stvarna potreba

Vrlo je važno da je angažman studenata usklađen s realnim potrebama i problemima te da polazi od stvarnih potreba i problema partnera. U skladu s nastavnim ciljevima i s vansveučilišnim partnerom dogovaraju se konkretne zadaće i ciljevi projekta DKU-a.

Recipročnost – načelo uzajamnosti

Načelo recipročnosti omogućuje da svi dionici DKU-a podjednako budu na dobitku: studenti, visokoškolska ustanova i vanjski partner. Studenti stječu važna praktična iskustva te socijalne kompetencije i snažnije se senzibiliziraju za probleme u svojoj sredini. U interakciji s društvom, akademsko obrazovanje i znanstveno istraživanje povezuju se s pitanjima, problemima i izazovima civilnog društva. Visokoškolske ustanove otvaraju se i uključuju u svoje društveno okružje, a partneri u DKU-u dobivaju znanstveno utemeljenu podršku.

Refleksija – veza znanja i djelovanja

Jedno od načela DKU-a redovito je promišljanje (refleksija) u kojemu se praktična iskustva razmatraju u kontekstu akademskog učenja te u kojem se gradi most između teorije i prakse. Tako se stječe uvid u poveznicu teorijskih sadržaja i njihove praktične relevantnosti. Navedeno omogućuje temeljitije razumijevanje stručnih sadržaja te, osim toga, navodi studente na razmišljanje o sebi i o vlastitoj slici struke. Ciljana pitanja potiču ih da nanovo razmisle o situacijama i aktivnostima programa DKU-a te o svojim utiscima i vrednuju nova iskustva i vještine. Osim navedenoga, studenti mogu obraditi i međusobno razmijeniti iskustva stečena u praktičnoj primjeni znanstvenih spoznaja. Refleksija „povezuje učenje i društvenu korist te predstavlja ključ koji u projektima DKU-a studentima omogućuje učenje kroz iskustvo“.