Vlada proglasila ekološku mrežu!

Na danas održanoj sjednici Vlade RH donesena je Uredba o ekološkoj mreži! 

Donošenjem ove Uredbe Republika Hrvatska proglasila je ekološku mrežu koja je ujedno i prijedlog ekološke mreže Natura 2000 što predstavlja najznačajniju obvezu u području zaštite prirode u procesu pristupanja Europskoj uniji.
 

NATURA 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova.

Da bi područja ekološke mreže postala i područja Europske NATURA 2000 mreže potrebno je provesti tzv. biogeografske seminare koje koordinira EU, a u tom procesu će sudjelovati i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prirode u Hrvatskoj. Biogeografski seminari trebaju biti provedeni u slijedeće 3 godine, a Sunce se za njih priprema u sklopu projekta Zajedno za očuvanje prirode – NATURA 2000 u Hrvatskoj. 
 
Prilikom biogeografskih seminara, a na temelju znanstvenih i stručnih podataka, predložema područja NATURA 2000 mreže mogu biti smanjena ili povećana. Uloga Sunca je osigurati da sva područja Hrvatske koja ispunjavaju kriterije postanu dio NATURA 2000 mreže EU. 

Naravno, kada ona bude proglašena na svima nama je da zaštitu ovih područja, vrsta i staništa provedemo i u praksi te ispunimo sve obveze koje smo preuzeli pristupanjem EU.

Uzgred rečeno ovu obavezu je Hrvatska morala ispuniti do ulaska u EU, ali iz nama nepoznatih razloga to se događa tek sada. Svakako pozdravljamo ovu Vladinu odluku jer su nam u suprotnom i za ovo kašnjenje prijetile financijske sankcije u obliku uskraćivanja EU fondova za zaštitu prirode.