Udruga Sunce poslala je svoje komentare na nacrt Plana gospodarenja otpadom 2017. – 2022. grada Splita

Udruga Sunce Split zadnjih je mjesec dana aktivno pristupila problemu donošenja novog Plana gospodarenja otpadom za grad Split kroz FB i medijsku kampanju u kojoj smo htjeli s javnosti podijeliti svoja znanja, informacije i ponajprije komentare vezane za problematiku gospodarenja otpadom i aktualnim temama. Osim toga, naš je tim aktivno istraživao predloženi nacrt Plana i raspravljao o svim njegovim elementima. U javnoj smo raspravi osim šire kroz medije, sudjelovali i formalno tako što smo naše komentare na predloženi nacrt Plana poslali Gradu Split. Ovdje možete preuzeti poslani dokument s našim komentarima, a dalje u tekstu pročitajte samo neke.

 

S obzirom da o svim akterima u gospodarenju otpadom ovisi provedba Plana, svakom ozbiljnom izrađivaču treba biti u interesu njegovo participativno donošenje  čime se značajno povećavaju šanse za njegovu uspješnu provedbu. Svoj interes smo izrazili prije i tijekom javne rasprave 2016. te potom i novoj gradskoj vlasti koja je trebala uskladiti PGO s nacionalnim Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017-2022. Međutim, niti prilikom revizije dokumenta izrađenog u 2016. izrađivač Plana te naručitelj Grad Split nisu smatrali svrsishodnim uključiti Udrugu Sunce niti ostale relevantne dionike.

 

U RH izrađen je novi nacionalni  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022 (NN 3/2017.). Po Zakonu svaki plan niže razine – plan jedinica lokalne samouprave nužno mora biti usklađen s Planom gospodarenja otpadom RH. Svako povezivanje sa starim dokumentima i ciljevima koji se nalaze u njima, što je slučaj u ovom nacrtu, smatramo ne svrsishodnim te može dovesti do neusklađenosti Plana, a time i dovesti u pitanje njegovu zakonitost.

 

Predloženi Plan gospodarenja otpadom grada Splita za razdoblje od 2017. do 2022. ne donosi mjere potrebne za ispunjavanje zakonskih odredbi, konkretne korake, vremenske rokove i odgovorna osobe/institucije/organizacije.

 

Planom se predviđa se sustav prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ kao i sustav prikupljanja otpada putem tri posude, međutim kada i kako će taj sustav funkcionirati nije obrađeno. Plan odgovornim osobama za provedbu ne daje jasne smjernice za daljnje djelovanje u smislu definiranja gdje će posude biti postavljanje, dinamiku njihova postavljanja, potrebna financijska sredstva, rokove provedbe te pokazatelje uspješnosti. Slično se odnosi i na izgradnju kompostane.

 

U Planu nisu definirani pokazatelji provedbe uspjeha, a koji će odgovornim osobama omogućiti praćenje provedbe realizacije Plana stoga zahtijevamo njihovo uvođenje te predlažemo sljedeće: količine odvojeno prikupljenog otpada iz domaćinstava, količine odvojeno prikupljenog biootpada, količine kompostiranog otpada i kompostana, količine oporabljenog otpada isključujući energetsku oporabu, obuhvat stanovništva obuhvaćen odvojenim prikupljanjem otpada putem sustava „od vrata do vrata“, obuhvat stanovništva obuhvaćen odvojenim prikupljanjem otpada putem zelenih otoka i reciklažnih dvorišta, broj zelenih otoka i rezultati prikupljanja putem istih, broj uspostavljenih reciklažnih dvorišta te mobilnih reciklažnih dvorišta kao i rezultati rada, broj projekata vezanih uz sprječavanje nastanaka otpada, količine otpada odložene na odlagalište kao rezultat provedbe mjera…

 

Poželjno je i istaknuti kako Županijski centar ne može biti isprika Gradu za ne poduzimanje svih prethodnih koraka u gospodarenju otpadom, a ovaj stav dijeli i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te Saborski odbor za zaštitu okoliša. Sadašnji koncept Županijskog centra zasniva se na obradi miješanog komunalnog otpada, a koji nije sukladan sa Zakonom i načelima cirkularne ekonomije.

 

Zahtijevamo donošenje Plana u kojem će se odvojeno prikupljanje  temeljiti na sustavu „od vrata do vrata“, a koji se pokazao najuspješnijim u dostizanju ciljeva kako vezanih uz količine odvojeno prikupljenih različitih vrsta otpada, tako i njihovu kvalitetu što je preduvjet za njihov daljnji plasman na tržištu.

 

Tagovi: