Priroda Dalmacije – Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji

U rujnu 2014. je započeo projekt „Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji“  skraćenog naziva „Priroda Dalmacije“. Projektom se želi razviti i unaprijediti suradnja organizacija civilnog društva i javnih ustanova u održivom korištenju zaštićenih područja i NATURA 2000 područja u Dalmaciji.

Koordinator projekta, Udruga Sunce će sljedećih 18 mjeseci surađivati sa ekološkom udrugom „Krka“ Knin te javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije na brojnim aktivnostima vezanim za unaprjeđenje upravljanja zaštićenim područjima, daljnji razvoj Zelenih izleta te promociju aktivnog turizma.

Opći cilj projekta:

Učinkovito upravljanje zaštićenim i Natura 2000 područjima u dalmatinskim županijama.

Specifični ciljevi su:

 • Participativnim pristupom razviti Plan upravljanja za zaštićena područja u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
 • Razviti  i unaprijediti suradnju između OCD i županijskih Javnih ustanova te van-sektorsku suradnju sektora zaštite prirode i turističkog sektora.
 • Promicati održivu upotrebu prirodnih resursa promicanjem Natura 2000 lokaliteta kao destinacija aktivnog turizma.

 

Glavne aktivnosti:

 • Radionice sa dionicima i interne radionice, sastanci i intervjui za razvoj  plana upravljanja. 
 • Prikupljanje informacija i pisanje plana upravljanja.
 • Radionice i sastanci za razvoj “Zelenih izleta“.
 • Održavanje “Zelenih izleta”.
 • Izrada obrazovnih materijala za “Zelene izlete”.
 • Radionice za razvoj programa aktivnog turizma i turističkog info portala u Kninu.
 • Izrada i distribucija programa aktivnog turizma.
 • Treninzi za vodiče aktivnog turizma.
 • Izrada i postavljanje interpretacijskih staza.
Slike za web projekt 2.JPG

 

Predviđeni rezultati:

 • Napisan prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
 • Razvijena četiri nova i poboljšana dva postojeća edukacijska „Zelena izleta“ za škole u Dalmaciji kao dio programa društvenog poduzetništva organizacija civilnog društva.
 • Postavljene dvije edukacijsko-interpretacijske staze i dva interaktivna turistička info portala.
 • Razvijena i promovirana četiri programa aktivnog turizma kroz zaštićena i Natura 2000 područja u Dalmaciji.
 • Povećano znanje o zaštiti biološke raznolikosti među vodičima aktivnog turizma i turistima.

 

Projekt se financira unutar Nacionalnog programa za Hrvatsku u sklopu EU IPA komponente Pomoć u tranziciji i jačanju institucija.

Ukupna vrijednost projekta je 138.888 eura, a EU sufinancira projekt s 124.860,31 eura. Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).