Otpad nije smeće-kompostirajmo za vrtove veće! – Primjena odgovornog postupanja s otpadom u osnovnim školama i vrtićima

Edukacija djece i mladih te ostalih sudionika odgojno-obrazovnog procesa za odgovorno gospodarenje s otpadom s naglaskom na biootpad čini bit projekta. Naime, upravo odgovoran odnos prema otpadu jedan je od bitnih temelja za postizanje održivog razvoja. U tu svrhu provest će se edukacijski program „Kompostiranje“ u partnerskim osnovnim školama u Splitu i na Visu, te dva splitska vrtića.U svim školama i vrtićima koji će sudjelovati u programu, izradit će se kompostišta. Sudjelovanjem u ovom edukacijskom programu djeca i nastavnici biti će educirani o pravilnom zbrinjavanju otpada s naglaskom na biootpad te će biti osposobljeni integrirati kompostiranje u školsku nastavi i tako prenjeti stečeno znanje na mlađe generacije.

Edukacijski program “Kompostiranje” temelji se na participativnim metodama učenja, doprinoseći razvoju demokratskih vještina i aktivnom građanstvu, razvoju specifičnih vještina poput kreativnosti i stvaralaštva kod djece i mladih, kao i povećanju znanja o ljudskim pravima treće generacije, pravu na zdrav okoliš. U provedbi navedenih aktivnosti sudjelovati će i studenti Filozofskog fakulteta uključeni u program društveno korisnog učenja.

Opći cilj projekta je:

Doprinijeti uspostavi održivog gospodarenja otpadom na razini lokalnih zajednica Splita i otoka Visa kroz povećanje razine aktivnog sudjelovanja djece i mladih u zajednici i odgovornog postupanja s otpadom.

Specifični ciljevi projekta su:

1. provesti učinkovite i održive edukacijske programe u osnovnim školama i vrtićima te potaknuti aktivan angažman djece prilikom stvaranja i postupanja s otpadom, s naglaskom na biootpad;

2. educirati buduće nastavnike/odgajatelje u području odgoja i obrazovanja za održivi razvoj i potaknuti njihov aktivan angažman kroz program društveno korisnog učenja povezan s tematikom održivog gospodarenja otpadom.

Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta u iznosu od 50.000,00 kuna.