Zašto se ne slažemo sa spaljivanjem komunalnog otpada u tvornicama cementa

Gospodarenje otpadom temelji se na redu prvenstva gospodarenja otpadom, i to: 1. sprječavanje nastanka otpada, 2. priprema za ponovnu uporabu, 3. recikliranje, 4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i 5. zbrinjavanje otpada.

Suspaljivanje otpada je u hijerarhiji gospodarenja otpadom na pretposljednjem mjestu. Spaljivanje otpada, izravno se protivi prvom principu odgovornog postupanja s otpadom „SMANJI“, jer da bi spalionice/cementare radile i bile tržišno konkurentne potrebno je da se konstantno pune gorivom odnosno otpadom. Na taj način potičemo gomilanje otada odnosno daljnji razvoj potrošačkog mentaliteta koji je jedan od ključnih uzroka današnjeg lošeg stanja okoliša, te iscrpljenih i uništenih prirodnih resursa.

Studijama utjecaja na okoliš zahvata za prihvat, privremeno skladištenje i loženje goriva iz otpada u tvornicama Sv Juraj i Sv Kajo, u dvije tvornice, predviđeno je suspaljivanje 142.560 tona godišnje goriva iz otpada. Danas količina komunalnog otpada koja se odloži na području Splitsko-dalmatinske županije iznosi cca 158.000 tona i to kada nismo niti blizu ispunjavanju zahtjeva EU o minimalnom udjelu od 50% cjelokupne mase sakupljenog otpada za ponovnu uporabu i recikliranje, a na koje smo se obvezali ulaskom u Europsku uniju.

Od jedne tone miješanog komunalnog otpada moguće je dobiti 230 do 500 kg RDF/SRF. Iz navedenog proizlazi kako će se za potrebe CEMEX-a otpad uvoziti čime će se doprinositi daljnjem onečišćenju okoliša (suspaljivanjem kao i transportom goriva), a ne rješavati gospodarenje otpadom na lokalnoj razini.

Svrha izrade studije utjecaja na okoliš je da identificira, predvidi i procjeni utjecaje na okoliš različitih projekata. Procjena utjecaja na okoliš provodi se prije donošenja odluke o provedbi određenog projekata. Integralni dio studije utjecaja na okoliš čine razmatranja vezana uz socijalni, kulturni i zdravstveni utjecaj planiranog projekta. Posebna pažnja prilikom izrade studije utjecaja na okoliš posvećuje se pažljivoj procjeni svih utjecaja koje planirani zahvat može imati kao i kumulativnih utjecaja te mjerama prevencije, ublažavanja i prebijanja značajnih i štetnih utjecaja predloženih projekata.

Također, obvezni sadržaj Studija utjecaja na okoliš su varijantna rješenja koja u Studijama za korištenje goriva iz otpada u tvornicama Sv Juraj i Sv Kajo uoće nisu razmotrena.  Nadalje smatramo da nije dobro obrađen niti kumulativan utjecaj jer ne uzima u obzir zagađenja koja proizlaze iz prometa, željezare i ostalih pogona u Kaštelanskom zaljevu.

Udio klora i teških metala poput žive i kadmija veći je u gorivu iz otpada nego petrol koksu koji se trenutno koristi kao gorivo, a što će dovesti do njihovog povećanog emitiranja u okoliš što su pokazale i Studije utjecaja na okoliš. Uz navedeno korištenje goriva iz otpada dovest će do povećanih  emisija dioksina i furana. Svi ovi spojevi su toksični i skloni bioakumulaciji, odnosno zadržavanju u okolišu.

Obje tvornice nalaze se u zaštićenom obalnom području. Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije definira kako se površine proizvodnih namjena ne mogu planirati u priobalnom i otočkom području Županije, a za „postojeće proizvodne industrijske objekte ili komplekse (bazične kemijske prerađivačke industrije i sl.) koji imaju nepovoljan utjecaj na okoliš, ne može se planirati povećanje površina i drugih zahvata u ovim zonama u smislu povećanja prostornih potreba i povećanja proizvodnog kapaciteta ovih objekata, izmjena ekološki nepovoljnijih goriva  kao niti obnova ili zamjena tehnološke opreme postojećeg proizvodnog kapaciteta. Na proizvodnim industrijskim objektima mogu se odobravati zahvati koji su isključivo u funkciji smanjenja nepovoljnih utjecaja na okoliš.“

Ovo su samo neki od razloga zašto smo podnijeli tužbu protiv rješenja Ministarstva za zaštitu okoliša i prirode kojim se korištenje goriva iz otpada smatra prihvatljivim za okoliš. Do sad je održano prvo ročište, a naredno je najavljeno za studeni.

Naše prijašnje aktivnosti i stavove kao i tijek događaja vezanih uz izrade studije utjecaja na okoliš kako za korištenje goriva iz komunalnog otpada tako i za željezničke pragove za koje je CEMEX također ishodio pozitivno rješenje  možete pronaći na linku https://sunce-st.org/arhiva/eko.php?category=programi&blob_id=259&lang=hr.