Udruga Sunce pokreće postupak pred europskim tijelima zbog CGO Lećevica

Zbog nezadovoljstva prepoznavanjem štetnosti paušalnih odluka u pitanjima zaštite okoliša, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce nakon presude Visokog upravnog suda RH kojom je odbijen tužbeni zahtjev za provođenjem postupka procjene utjecaja na okoliš u tzv. slučaju Lećevica, pokrenut će postupak pred nadležnim tijelima Europske unije.

U postupku procjene utjecaja na okoliš (PUO postupku) 2006. godine, Centar za gospodarenje otpadom Lećevica rješenjem Ministarstva zaštite okoliša bio je procijenjen kao zahvat prihvatljiv za okoliš. Sam kompleks CGO, dakle zahvat, obuhvaća 6 zona rada s raznim vrstama mehanizacije i tehnologije (upravno servisnu zonu, zonu odlaganja otpada, zonu za biološku obradu otpada – MBO…) s ukupnim tadašnjim (2006.) kapacitetom u svim zonama od 180.000 tona godišnje. Napominjemo kako tada nije postojala obveza odvojenog prikupljanja otpada te odvojene oporabe različitih komponenti.

Deset godina kasnije, 2016. godine, počinje postupak izmjene zahvata CGO Lećevica u okviru kojeg je podnesen zahtjev za provedbom OPUO postupka za predložene izmjene. Izmjene se u bitnom odnose na smanjenje kapaciteta odlagališta uslijed pretpostavljenog pridržavanja odredbi o smanjenju količina otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, kao i uslijed promjene u tehnologiji postrojenja. Izmijenjeni kapacitet cijelog zahvata sada (2016. godine) iznosi približno 136.000 tona otpada godišnje, a dio postrojenja koji vrši mehaničko biološku obradu (MBO) otpada kapacitiran je na 109.000 tona godišnje.
Postupak je rezultirao rješenjem Ministarstva zaštite okoliša od 14.06.2017. godine kojim se utvrđuje da su izmjene takve prirode da neće imati vjerojatne utjecaje na okoliš, stoga nije potrebno provesti PUO postupak.

Udruga Sunce podnijela je tužbu Upravnom sudu u Splitu protiv navedenog rješenja u srpnju 2017. godine, u bitnom tražeći poništenje rješenja i vraćanje predmeta na ponovno postupanje u svrhu donošenja rješenja kojim se nalaže provedba ozbiljnijeg, PUO postupka. Uz Sunce, u spor su bile uključene Općina Unešić i Udruga Krizni Eko Kaštelanski Stožer. Pravni tim Sunca tijekom spora ustrajao je na potrebi izrade studije utjecaja na okoliš i ozbiljnije procjene utjecaja ovog zahvata na okoliš. Iznio je i niz razloga zbog kojih smatra da zahvat izgradnje Centra može imati potencijalno negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.

Jedan od tužbenih razloga, koji je prema tužitelju bio sporan je kapacitet Centra, koji nije jasno utvrđen, odnosno nije moguće sa sigurnošću ustvrditi koliko će komunalnog otpada dolaziti u postrojenje i na koji način će se određena vrsta otpada zbrinjavati. Centar je zamišljen kao dio jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom u županiji, što znači da količina otpada koja se u njega dovozi i ondje se zbrinjava, direktno ovisi o količini otpada koja se stvori i pravilno odvoji te reciklira na razini općina i gradova u našoj županiji. S obzirom na loše rezultate koje imaju sve jedinice lokalne samouprave u županiji, postoji opravdana bojazan da će se kapacitet Centra u stvarnosti znatno povećati, što će imati direktan utjecaj na okoliš šireg područja u kojem će biti izgrađen.

Prikazivanjem činjenice da zahvat CGO Lećevica ima kapacitet od 109.000 tona godišnje navodilo se prvostupanjsko tijelo, a time i sud na pogrešan zaključak o značajnom smanjenju kapaciteta zahvata u odnosu na prethodno rješenje. Međutim, ta činjenica nije točno utvrđena, jer kapacitet zahvata približno iznosi 136.000 tona godišnje, zbrajajući sve komponente otpada koje ulaze u zahvat zvan CGO Lećevica. Štoviše, točnim utvrđivanjem činjenice stvarnog kapaciteta Centra razvidno je da se kapacitet ne smanjuje za 50% u odnosu na prethodno rješenje te ne predstavlja olakotnu okolnost koja bi opravdala neprovođenje detaljnijeg PUO postupka.

Dakle, Ministarstvo je u prvostupanjskom postupku pogrešno utvrdilo činjenično stanje (kapacitet) te posljedično nije moglo donijeti relevantnu odluku kakav će utjecaj CGO imati na osjetljivi okoliš Dalmatinske zagore.

Upravni Sud u Splitu presudom od 20. svibnja 2019. godine, također je paušalno odbacio argumente Udruge Sunce navodeći kako je nositelj zahvata pravilno temeljio projekcije na količinama, uslijed (budućeg) pridržavanja odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a ignorirajući činjenicu da realnost pokazuje dijametralno suprotne brojke, i u konačnici ne utvrđujući materijalnu istinu. Nedavna presuda Vrhovnog upravnog suda RH temelji se na istim zaključcima, stoga je Udruga Sunce u ovom slučaju odlučila obratiti se nadležnim europskim tijelima.

Kontakt osoba za više informacija:
voditeljica Odjela okolišnog prava Sunca, Ivana Krstulović Baković
[email protected]

Tagovi: