U iščekivanju novog Plana gospodarenja otpadom grada Splita

Za one manje upućene plan koji su dužne donijeti sve jedinice lokalne samouprave definira sva pitanja vezana uz gospodarenje otpadom na području te jedinice. Isti mora sadržavati analizu trenutnog stanja i potreba u gospodarenju otpadom te ciljeva koji se planiraju postići, podatke o vrsti i količini proizvedenog otpada, odvojeno prikupljenog otpada te mjere za njihovo prikupljanje, podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, statusu sanacije neusklađenih odlagališta i mjerama potrebnim za ostvarenje ciljeva smanjenja ili sprječavanja nastanka otpada. Također plan treba biti usklađen s planovima višeg reda, odnosno nacionalnim planom gospodarenja otpadom i zakonskim i podzakonskim propisima.

Svjesni obveza i poznavajući prethodni pristup Grada Splita izradi ovog Plana, još 2015.g. ispred Savjetodavnog vijeća za okoliš grada Splita upućujemo Gradu zamolbu da nas uvrsti u proces izrade kako bi svojim znanjem i iskustvima doprinijeli izradi kvalitetnog plana, no nailazimo samo na šutnju nadležnih vlasti.

U veljači 2016.g. objavljen je nacrta novog PGO-a grada Splita te je javnosti dan zakonski rok od 30 dana za iznošenje primjedbi, prijedloga i mišljenja. U međuvremenu se paralelno donosi i novi nacionalni Plan. Udruga Sunce sudjeluje  u javnoj raspravi te iznosi niz primjedbi koje se odnose na nedostatke izrađenog plana, pri čemu je jedan od vrlo bitnih nedostataka i činjenica da plan nije usklađen s nacionalnim planom, koji je usvojen nakon provedene javne rasprave za PGO grada Splita, početkom siječnja 2017.g.Do danas plan grada Splita stoji u ladici, nije usvojen te unatoč mnogobrojnim upitima ne znamo koja je situacija po ovom pitanju.

Međutim, potrebno je naglasiti da i donošenje dobrog plana, a bez čvrste i odlučne volje za osiguravanjem provedbe prioriteta u gospodarenju otpadom, ne garantira njegovu kvalitetnu provedbu i učinkovitost. Nadalje, godišnja obveza JLSza  izvješća o provedbi PGO, a koja zbog ne zadane metodologije za praćenje provedbe, ne prikazuju realno stanje stvari i kolika je zapravo uspješnost provedbe plana. Također, ne postoje sankcije u hrvatskom zakonodavstvu za ne provedbu plana.

Međutim, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom predviđene su sankcije EU zbog ne postizanja određenih udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom proizvedenom otpadu, pri čemu je EU taj udio odredila u iznosu od najmanje 50% sa zakonskim rokom do 1. siječnja 2020.g.. U konačnici će ove sankcije  plaćati općine i gradovi, odnosno građani.

Napominjemo da iako ne garantira uspješnu provedbu, kvalitetan plan gospodarenja otpadom nam je hitno potreban kao temeljni dokument kojim bi se definirala sva važna pitanja vezana uz gospodarenje otpadom. Pred Gradom Splitom je postupak njegovog hitnog donošenja, što ne isključuje ponovnu javnu raspravu, budući je plan u bitnom mijenjan. Stoga pratite javnu raspravu, uključite se i ne dopustite daljnju neprovedbu prioriteta u gospodarenju otpadom: smanji stvaranje otpada, ponovno koristi i recikliraj!!