Komentari Udruge Sunce na nacrt „Plana upravljanja Park-šumom Marjan 2022-2032“ u okviru procesa javnog uvida

Javna ustanova za upravljanje Park – šumom Marjan izradila je prijedlog strateškog dokumenta Plana upravljanja Park-šumom Marjan 2022. – 2032., a javni uvid u dokumentaciju održao se u razdoblju od 20. siječnja do 19. veljače 2022.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce podržava izradu i buduću provedbu Plana upravljanja s ciljem očuvanja i poboljšanja učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjem temeljem Zakona o zaštiti prirode.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, Udruga Sunce dostavila je svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na predloženi Plan u svrhu njegova daljnjeg unaprjeđenja.

Udruga Sunce smatra da Plan upravljanja nije u potpunosti usklađen sa Smjernicama za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 2020.) i primjerima dobre prakse. U kontekstu zaštićenog područja pojam participativno upravljanje označava da su dionici na različite načine uključeni u različite faze ciklusa upravljanja područjem.  

Javna ustanova ne može osigurati dugoročno očuvanje prirodnih vrijednosti područja bez razumijevanja, potpore i uključenosti lokalne zajednice.

Udruga Sunce smatra kako dionici nisu bili primjereno uključeni u proces izrade ovog Plana upravljanja te se iz dokumenta ne može zaključiti koji su bili njihovi stavovi i mišljenja. Održavanje samo jedne radionice za dionike nije dovoljno za provedbu kvalitetnog konzultacijskog procesa, posebice jer je riječ o prostoru koji se intenzivno koristi od strane građana, raznih institucija i organizacija, u kojem su prisutni brojni problemi i konflikti i koji se nalazi u drugom najvećem gradu u Hrvatskoj te je iznimno bitan za veliki broj dionika. Na goruća pitanja vezana za stanovanje, gradnju i komunalnu infrastrukturu na području Park – šume Marjan trebalo se jasnije osvrnuti, budući da su to faktori koji značajno utječu na održivost upravljanja ovim područjem.

Također, kako vlasnička struktura same šume nije regulirana, a utječe na obveze upravljanja i financiranja upravljanja Park – šumom, držimo da je rješavanje vlasničkih pitanja u početnim godinama provedbe ovog Plana esencijalno za njegovu potpunu realizaciju.

Unutar Plana predviđena je aktivnost otkupa poljoprivrednog zemljišta u svrhu očuvanja travnjaka, no nije navedena procijenjena kvadratura, lokacija niti parametri koji bi pokazali na koji način Javna ustanova planira trošiti novac na otkup zemljišta.

S obzirom da je vlasništvo postojećih “javnih” parcela upitno (Grad Split ili pak Republika Hrvatska), postavlja se pitanje tko će se upisati kao vlasnik, odnosno tko će platiti kupoprodajnu cijenu.

Provedba aktivnosti Plana trebala bi rješavati identificirane pritiske i prijetnje i na taj način doprinijeti ostvarenju ciljeva upravljanja. Smatramo kako većina aktivnosti predviđena ovim Planom nije dovoljno detaljna i jasna te je teško razumjeti čime će se konkretno baviti. Iščitavanjem dokumenta, primjerice, nije jasno planira li se realizacija adrenalinskog parka, zip line-a i paint – ball terena unutar aktivnosti koje se odnose na posjetiteljsku infrastrukturu, što dodatno argumentira naš prethodni komentar. Želimo naglasiti kako Udruga Sunce ne podržava izgradnju ovih sadržaja unutar zaštićene park – šume.

Financijski dio Plana je procjena troškova provedbe u svrhu boljeg i realnijeg planiranja, ali i razumijevanja Plana upravljanja. Prilikom određivanja financija ujedno je potrebno predvidjeti i povećanje ljudskih resursa.

Unutar ovog  Plana vrlo se malo govori o tome gdje će biti usmjerena ulaganja u sljedećih 10 godina. Uzimajući u obzir da nije navedeno koliki su godišnji prihodi i rashodi Javne ustanove, navedene iznose nemoguće je staviti u ikakav kontekst te procijeniti realnost buduće provedbe ovog Plana upravljanja. Također, nedostaju podaci o broju trenutačnih djelatnika po svakom radnom mjestu i ustrojstvenoj jedinici, pregled nekretnina i pokretnina u vlasništvu Javne ustanove. Bez ovih podataka nije moguće ocijeniti je li Plan realno postavljen i u skladu s kapacitetima. Plan upravljanja ujedno služi i za povećanje transparentnosti rada Javne ustanove, stoga smatramo važnim da javnost ima uvid u njeno poslovanje i kapacitete. 

Nadamo se kako će Javna ustanova poboljšati nacrt Plana upravljanja, sukladno nacionalnim Smjernicama i komentarima s javnog uvida, te čim prije i službeno usvojiti ovaj strateški dokument. Plan upravljanja je osnova za unaprjeđenje transparentnosti i učinkovitosti upravljanja Park šumom Marjan, zelenom oazom i plućima grada Splita.

Tagovi: