CEMEX-u zašlo Sunce – Spriječili smo spaljivanje komunalnog otpada u CEMEX-ovim tvornicama!

pravo-okoliša
Jučer, 6. srpnja 2015., nakon dvije godine trajanja postupka pokrenutog tužbama Udruge Sunce i Grada Kaštela, donesena je pravomoćna presuda Upravnog suda u Splitu kojom se poništava Rješenje kojim se zahvat – prihvat, privremeno skladištenje i loženje krutog goriva iz otpada (RDF/SRF) u tvornicama tvrtke CEMEX Sv. Juraj i Sv. Kajo proglašava prihvatljivim za okoliš.
Također poništeno je i rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOIP) o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša tvornice CEMEX Kaštela (laički to znači svi uvjeti o njihovom ponašanju vezano za zaštitu okoliša). Ova rješenja vraćaju se na ponovno odlučivanje što praksi znači da ukoliko CEMEX i dalje želi koristi gorivo iz otpada morat će ponovno pokrenuti postupak od samog početka.
Jednostavno rečeno Udruga Sunce spriječila je planirano spaljivanje komunalnog otpada (uključujući i ono izvan naše županije) u tvornicama CEMEX-a.
Udruga Sunce već dugi niz godina prati sve aktivnosti na lokalnoj razini vezane uz gospodarenje otpadom, a koji mogu imati značajan utjecaj na okoliš i zdravlje lokalnog stanovništva. Korištenje komunalnog otpada kao goriva moglo je naškoditi zdravlju ljudi u Kaštelima, Splitu i Solinu.
Naime, spaljivanjem otpada u zrak se otpuštaju teški metali te osobito lakohlapljiva živa, dioksini i furani koji su kancerogeni i mutageni te izazivaju čitav niz bolesti, pri čemu su najugroženije osjetljive skupine poput trudnica i male djece. Također, svi ovi spojevi su skloni bioakumulaciji  odnosno nakupljanu u živim organizmima.
Temeljni cilj odgovornog gospodarenja otpadom, koji je ujedno itekako i ekonomski opravdan, smanjenje je stvaranja otpada te odvajanje i recikliranje/ponovna uporaba. Korištenje otpada kao goriva u cementarama svakako ne bi doprinijelo tom cilju, dapače stvorila bi se potreba za generiranjem još više otpada te uvoza otpada budući cijela Splitsko dalmatinska županija ne može generirati količinu otpada koji je potreban CEMEX-u.
Svi ovi navodi bili su elementi tužbe Udruge Sunce kao i činjenica da se obje tvornice nalaze u zaštićenom obalnom području te da prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije definira kako se površine proizvodnih namjena ne mogu planirati u priobalnom i otočkom području Županije, a za „postojeće proizvodne industrijske objekte ili komplekse (bazične kemijske prerađivačke industrije i sl.) koji imaju nepovoljan utjecaj na okoliš, ne može se planirati povećanje površina i drugih zahvata u ovim zonama u smislu povećanja prostornih potreba i povećanja proizvodnog kapaciteta ovih objekata, izmjena ekološki nepovoljnijih goriva kao niti obnova ili zamjena tehnološke opreme postojećeg proizvodnog kapaciteta. Na proizvodnim industrijskim objektima mogu se odobravati zahvati koji su isključivo u funkciji smanjenja nepovoljnih utjecaja na okoliš.”
Također, smatrali smo, a Upravni sud i uvažio, kako je prilikom provođenja postupka sudjelovanja javnosti glede predmetnog zahtjeva Ministarstvo napravilo niz propusta kršeći tako odredbe pozitivnog zakonodavstva RH i Aarhuške konvencije. 
U postupku Objedinjenih uvjeta zaštite okoliša Udruga Sunce je u više navrata podnosila zahtjev da ju se uključi u postupak u svojstvu stranke na što je Ministarstvo van svih rokova donijelo Rješenje o odbijanju statusa stranke. Po istom Rješenju Udruga je također podnijela tužbu Upravnom sudu u Splitu čvrsto zastupajući stajalište kako se organizacijama civilnog društva mora omogućiti sudjelovanje u postupcima koji se tiču okoliša i u svojstvu stranke u postupku bez obzira na tumačenje pojma „zainteresirane javnosti“ po Zakonu o zaštiti okoliša.
Pritom smo se vodili maksimom iz samog Ustava RH iz koje je jasno vidljivo da je pravo na zdrav okoliš jedno od osnovnih ljudskih prava. Po Zakonu, postupak u kojem određenoj osobi nije bilo priznato pravo da u istom sudjeluje u svojstvu stranke, a što je trebalo biti, nezakonit je, poništava se i vraća na ponovno odlučivanje.
Ispravnost pravnih stajališta Udruge Sunce potvrđena je i u ovom predmetu pravomoćnom presudom Upravnog suda u Splitu kojom se poništava Rješenje o objedinjenim uvjetima i vraća na ponovno odlučivanje uz zadovoljavajuće tumačenje suca Silvija Čovića kako se u ovim postupcima svojstvo stranke mora razmatrati u širem kontekstu s obzirom na prava koja udruge civilnog društva štite, a to su dakako prava garantirana samim Ustavom RH.
Važno je naglasiti kako se sve više primjećuje pomak naprijed u sudovanju koji ostvaruju hrvatski suci primjenjujući europsko pravo koje je implementirano u zakonodavstvo Republike Hrvatske, stoga im ovdje želimo poručiti da nastave hrabro u tom smjeru.