Održan treći sastanak Savjetodavnog vijeća za okoliš grada Splita

30. rujna 2014. održan je treći sastanak Savjetodavnog vijeća za okoliš grada Splita.
Za sve Vas koji pratite rad Vijeća u narednih nekoliko redaka informiramo Vas o donesenim zaključcima po točkama dnevnog reda, a za Vas koji se do sad još niste upoznali sa radom Vijeća tek par crtica. Savjetodavno vijeće za okoliš grada Splita kao neformalno savjetodavno tijelo osnovano je u sklopu projekta „Zajedno za prirodu i okoliš“ s ciljem donošenja preporuka za dva prioritetna okolišna problema u gradu Splitu- gospodarenje otpadom u Splitu i zelenilo. Kroz svoj rad Vijeće će pratiti provedbu postojećih okolišnih planova i programa te se uključiti u donošenje novih.

U svezi problematike kompostiranja

Nakon izlaganja Gosp. Srđana Marinovića, Gđe. Marijane Čosić i Gđe Ivanke Ajduković o problematici gospodarenja zelenim otpadom u gradu doneseni su zaključci i dodijeljeni novi zadaci. U bitnome novi zadatci se sastoje u istraživanju o troškovima ulaganja, uštede i penala vezane uz kompostanu (npr: 2,2 mil. kn koštala bi kompostana, a u proračunu predviđeno 300 mil kn za tu svrhu) zatim doći do informacija o projektu kompostane zelenog otpada koji je provodio UNDP te konačno uputiti  dopis Gradu Splitu te ugovoriti sastanak na kojem bi bili pristune sve gradske tvrtke koje gospodare zelenilom skupa sa predstavnicima savjetodavnog vijeća naravno s ciljem pokretanja pitanja kompostane s mrtve točke.
Usvojen je i zaključak da se netko od predstavnika Vijeća mora uključiti u radnu skupinu Grada Splita za izradu novog Plana gospodarenja otpadom.

Druga točka odnosila se na provedbu reda prvenstva u gospodarenju otpadom u Splitu

Kao najvažnije zaključke po ovoj točci ističemo:
– Prijedlog Sunca o studijskom putovanju za predstavnike Vijeća,  i to jednom od  primjera  dobre prakse u gospodarenju otpadom u nekoj od zemalja susjeda
– Plan daljnje komunikacije s komunalnim poduzećem Čistoća d.o.o. s naglaskom na zahtjevu za detaljnu dokumentciju svega što je do sad odrađeno po pitanju odvojenog prikupljanja otpada, a što spada u obvezu RH u odnosu na pravila EU, obrazložiti zašto preuzete obveze do sada nisu odrađene
– Poziv Gradonačelniku i gradskim vijećnicima  na izlet na Karepovac.

Treća točka dnevnog reda se odnosila na gradsko zelenilo

Najvažnije aktivnosti Vijeća po ovoj točci u narednom periodu su istraživanje problematike katastra zelenila te pronalaženje primjera dobre prakse upravljanja zelenim katastrom te predstavljanje istog na slijedećem sastanku.

Na samom kraju sastanka predstavljena je Interaktivna web mapa Sinjaj izrađena u okviru projekta „Zajedno za prirodu i okoliš“  koja djeluje od 15. listopada 2014.
Nadalje, jednoglasno je usvojen stav protiv (su) spaljivanja goriva iz komunalnog otpada (RDF/SRF) te uvoza istog. Također uputit će se e-mail ostalim članovima Vijeća  koji nisu bili prisutni da se izjasne po ovom pitanju.
Također, neki članovi Vijeća imali su potrebu dodatno se informirati o temi te su zatražili uvid u Studiju utjecaja na okoliš što im je Udruga Sunce i omogućila.