Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce – Parlamentarni izbori 2020. i okoliš

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce – Parlamentarni izbori 2020. i okoliš

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce – Parlamentarni izbori 2020. i okoliš

Pred građankama i građanima Hrvatske su još jedni parlamentarni izbori, na kojima će se glasati za najprihvatljiviju političku opciju, a zahvaljujući preferencijalnom izboru i za pojedine zastupnike koji će nas predstavljati u Saboru RH.

Udruga Sunce Split, kao jedna od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj aktivno sudjeluje u kreiranju javnih politika zagovaranjem  povećanja standarda  i unapređenja sustava zaštite okoliša i prirode, poticanjem uključivanja i sudjelovanja javnosti kroz  stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode.

Tu smo u prvom redu kako bi štitili interes i pravo javnosti na zdrav okoliš, a stvaramo rješenja za očuvanje prirode i razumno korištenje prirodnih resursa na dobrobit svih građana. Upravo isto ćemo tražiti od političkih opcija i njihovih članova – kandidata na predstojećim parlamentarnim izborima.

Podsjećamo na donošenje Europskog zelenog plana od strane Europske komisije, usmjerenog ka postizanju održivosti gospodarstva EU, a koji se temelji na prelasku na cirkularnu ekonomiju, obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja. Posebnu pozornost pridajemo zaštiti mora i oceana te živog svijeta podmorja.

Klimatske promjene i njihov utjecaj, odnosno negativne posljedice na prirodu i okoliš, a time i na zdravlje ljudi, posljednjih mjeseci vidljivije su nego ikad u povijesti čovječanstva te od novoizabrane političke opcije i njezinih članova očekujemo izrazit angažman u toj tematici, ne samo deklarativno, nego i u praksi.

Od novih saborskih zastupnika stoga očekujemo naporan i svakodnevni rad s jasnim ciljevima i mjerljivim ishodima u sljedećim prioritetnim područjima:

GOSPODARENJE OTPADOM

Gospodarenje otpadom gorući je problem u Hrvatskoj. Posljedice neprimjerenog gospodarenja otpadom su višestruke: nezadovoljavajuće stanje u prostoru, smanjena kakvoća okoliša, a time i kakvoća življenja, nepovoljni učinci na ljudsko zdravlje te nesagledivi materijalni gubici. Kako bi se izbjegle ove posljedice potrebno je:

 • Unaprijediti sustav gospodarenja otpadom kroz primjenu načela kružne ekonomije.
 • Poticati primjenu prioriteta u gospodarenju otpadom smanji stvaranje otpada, ponovno koristi i recikliraj te kreiranje održivih sustava gospodarenja otpadom koji će isto podržati i omogućiti.
 • Identificirati izvore otpada u Jadranskom moru i kreirati mjere sprečavanja otpada u moru.
 • Poticati razvoj tržišta sekundarnih sirovina poput plastike, papira, stakla, metala.
 • Uvesti daljnje zakonodavne restrikcija za stavljanje u promet i korištenje jednokratne plastike

ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI NA KOPNU I MORU

Očuvanje bioraznolikosti treba biti temelj gospodarskog oporavka. Prirodne ljepote zaštićenih područja i ekološke mreže jedan su od glavnih pokretača turizma u Hrvatskoj. Kako bi ih očuvali za buduće generacije nužno je:

 • Hitno donošenje i učinkovita provedba svih planskih, zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju ljudske aktivnosti u ovim područjima.
 • Donošenje pravilnika o zaštiti i očuvanju te prostornih planova za sve nacionalne i parkove i parkove prirode u Hrvatskoj.
 • Zaštita bioraznolikosti na kopnu i u moru kroz donošenje i provedbu planskih i zakonskih akata
 • Uspostava održivog gospodarenja osjetljivim ekosustavom Jadranskog mora.
 • Održivo upravljanje gospodarskim iskorištavanjem mora, posebice sektora ribarstva
 • Donošenje pravilnika za reguliranje gospodarskog ribolova u zaštićenim područjima
 • Jačanje inspekcijske kontrole i cjelokupnog sustava sankcioniranja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova
 • Uspostava mreže zona u Jadranu koje će biti trajno izuzete od svih oblika ekstrakcije prirodnih resursa, uključujući ribolov, a sukladno EU Strategiji za bioraznolikost do 2030.

POTICANJE SUDJELOVANJA JAVNOSTI U PITANJIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Hrvatska je preko 20 godina potpisnica Arhuške konvencije koja garantira javnosti pravo na mogućnost sudjelovanja u donošenju okolišnih odluka i pristup okolišnim informacijama. Načelo ranog uključivanja javnosti u donošenje akata i odluka koje se tiču okoliša ima pozitivne učinke na razumijevanje tih istih akata i odluka koje u budućnosti javnost-građani moraju poštovati. Osim nužnosti ostvarenja formalnih zakonskih uvjeta sudjelovanja javnosti, stava smo da je važno njegovati suradnički odnos donosioca odluka i stručne i zainteresirane javnosti, posebice udruga građana u zaštiti okoliša. Upravo je na tijelima javne vlasti da naprave korak više u kreiranju ozračja participativnog i svrsishodnog procesa kreiranja okolišnih akata i odluka u kojem se stav javnosti uzima u obzir i ima svoju „težinu“. Iskustvo rada na okolišnim predmetima uči nas kako su građanima sve svjesniji  važnosti kvalitete okoliša u kojem žive i u tom smislu se aktivno uključuju u okolišne procese. U duhu navedenog ističemo krucijalne teme koje buduća vlast mora adresirati ukoliko želi potvrditi svoj legitimitet kao predstavnik svih građana RH:

 • Transparentnosti u donošenju okolišnih politika i uključivanju javnosti njihovo kreiranje.
 • Proaktivno uključivanje javnosti i udruga građana u okolišne upravne postupke sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Zakonu o zaštiti prirode ( procjena utjecaja zahvata na okoliš, strateška procjena utjecaja zahvata na okoliš, ocjena utjecaja zahvata na ekološku mrežu,…)
 • Edukacija odgovornih službenika u prvom i drugom stupnju upravnih okolišnih postupaka te sudaca upravnih sudova o okolišnom pravu.
 • Otvoren i jasan dijalog s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša.

SPREČAVANJE ŠTETNOG UTJECAJA JAVNIH I PRIVATNIH PROJEKATA NA OKOLIŠ

Najveće prijetnje dobrom stanju okoliša jesu upravo direktne ljudske intervencije u prostoru učinjene gradnjom nekog objekta, dozvoljavanjem neke aktivnosti ili pak neodržavanjem nekog područja sukladno karakteristikama ili prirodnim vrijednostima. Pozitivno okolišno-pravno zakonodavstvo RH (dakle, uključujući pravo EU) spomenute prijetnje pokušava amortizirati posebnim upravnim postupcima kojima je za cilj procijeniti utjecaj spomenutih intervencija na okoliš. Iako se primjećuje značajan korak naprijed u provedbi načela i duha okolišnih postupaka nakon ulaska RH u EU, primjenu postojećeg pravnog okvira je potrebno unaprijediti , posebice kroz:

 • Održivo upravljanje javnim dobrima (vode, šume, more), posebice u smislu određivanja i kontroliranja korištenja područja pomorskog dobra.
 • Održivi i transparenti sustavi financiranja projekata u oblasti zaštite okoliša.
 • Uspostava sustava vrednovanja studija i elaborata utjecaja na okoliš zahvata koji se planiraju u prostoru.
 • Koordinirani pristup prostornom planiranju s aspekta zaštite okoliša prilikom provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš prostorno-planskih akata.
 • Definiranje čvršće ovisnosti postupka izdavanja građevinske dozvole o valjanoj „okolišnoj“ dozvoli, posebice utvrđenja posljedica po proces izdavanja građevinske dozvole ukoliko je okolišni postupak predmet sudskog spora.
 • Priznanje aktivne legitimacije organizacijama civilnog društva koje ispunjavaju zakonske uvjete o dovoljnom pravnom interesu u postupku izdavanja građevinske dozvole za projekte koji mogu imati štetu u okolišu.
 • Učinkovitiji inspekcijski postupci, posebice u smislu penalizacije počinitelja prekršaja i procesuiranja težih povreda.
 • „Otvaranje“ sustava dodijele koncesija prema zainteresiranoj javnosti pružanjem mogućnosti za sudjelovanjem u postupku donošenja odluke.

KLIMATSKE PROMJENE

 • Smanjenje negativnog utjecaja klimatskih promjena kroz poticanje korištenja obnovljivih izvora energija i napuštanja modela koji ovisi o fosilnim gorivima, posebice sprečavanja daljnje eksploatacije prostora RH u tu svrhu
 • Zauzimanje jasnog stava „protiv“ eksploatacije ugljikovodika na kopnu i moru RH
 • Poticanje i financiranje energetske učinkovitosti životnih i radnih prostora kroz sustave dodijele nepovratnih sredstava i/ili fiskalne olakšice

EDUKACIJA DJECE I MLADIH TE ŠIREG GRAĐANSTVA

Uvođenje promjena u ponašanje i njegovo usmjeravanje ka okolišno odgovornom moguće je postići jedino sustavnom edukacijom građana svih dobi, počevši od najmlađih. Novi naraštaji moraju osvijestiti međusobnu povezanost ljudi i prirode, izgraditi drugačiji odnos prema Zemlji, steći nova znanja i uvide te razviti sposobnosti i vještine koje će im pomoći u suočavanju s naslijeđenim i novonastalim problemima u okolišu. Kako bi se ovo postiglo potrebno je:

 • Uvesti građanski odgoj i obrazovanje za održivi razvoj u formalni edukacijski proces odnosno posvetiti pažnju razradi njegove ekološke dimenzije.
 • Poticati projekte i aktivnosti koje će mladim ljudima omogućiti stjecanje specifičnih vještina kako bi se osposobili za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima, tj. za rješavanje budućih problema
 • Uvoditi inovativne i participativne metode učenja i podučavanja.
 • Poticati cjeloživotno obrazovanje građana.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET