Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce – Parlamentarni izbori 2020. i okoliš

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce – Parlamentarni izbori 2020. i okoliš

Pred građankama i građanima Hrvatske su još jedni parlamentarni izbori, na kojima će se glasati za najprihvatljiviju političku opciju, a zahvaljujući preferencijalnom izboru i za pojedine zastupnike koji će nas predstavljati u Saboru RH.

Udruga Sunce Split, kao jedna od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj aktivno sudjeluje u kreiranju javnih politika zagovaranjem  povećanja standarda  i unapređenja sustava zaštite okoliša i prirode, poticanjem uključivanja i sudjelovanja javnosti kroz  stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode.

Tu smo u prvom redu kako bi štitili interes i pravo javnosti na zdrav okoliš, a stvaramo rješenja za očuvanje prirode i razumno korištenje prirodnih resursa na dobrobit svih građana. Upravo isto ćemo tražiti od političkih opcija i njihovih članova – kandidata na predstojećim parlamentarnim izborima.

Podsjećamo na donošenje Europskog zelenog plana od strane Europske komisije, usmjerenog ka postizanju održivosti gospodarstva EU, a koji se temelji na prelasku na cirkularnu ekonomiju, obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja. Posebnu pozornost pridajemo zaštiti mora i oceana te živog svijeta podmorja.

Klimatske promjene i njihov utjecaj, odnosno negativne posljedice na prirodu i okoliš, a time i na zdravlje ljudi, posljednjih mjeseci vidljivije su nego ikad u povijesti čovječanstva te od novoizabrane političke opcije i njezinih članova očekujemo izrazit angažman u toj tematici, ne samo deklarativno, nego i u praksi.

Od novih saborskih zastupnika stoga očekujemo naporan i svakodnevni rad s jasnim ciljevima i mjerljivim ishodima u sljedećim prioritetnim područjima:

GOSPODARENJE OTPADOM

Gospodarenje otpadom gorući je problem u Hrvatskoj. Posljedice neprimjerenog gospodarenja otpadom su višestruke: nezadovoljavajuće stanje u prostoru, smanjena kakvoća okoliša, a time i kakvoća življenja, nepovoljni učinci na ljudsko zdravlje te nesagledivi materijalni gubici. Kako bi se izbjegle ove posljedice potrebno je:

 • Unaprijediti sustav gospodarenja otpadom kroz primjenu načela kružne ekonomije.
 • Poticati primjenu prioriteta u gospodarenju otpadom smanji stvaranje otpada, ponovno koristi i recikliraj te kreiranje održivih sustava gospodarenja otpadom koji će isto podržati i omogućiti.
 • Identificirati izvore otpada u Jadranskom moru i kreirati mjere sprečavanja otpada u moru.
 • Poticati razvoj tržišta sekundarnih sirovina poput plastike, papira, stakla, metala.
 • Uvesti daljnje zakonodavne restrikcija za stavljanje u promet i korištenje jednokratne plastike

ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI NA KOPNU I MORU

Očuvanje bioraznolikosti treba biti temelj gospodarskog oporavka. Prirodne ljepote zaštićenih područja i ekološke mreže jedan su od glavnih pokretača turizma u Hrvatskoj. Kako bi ih očuvali za buduće generacije nužno je:

 • Hitno donošenje i učinkovita provedba svih planskih, zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju ljudske aktivnosti u ovim područjima.
 • Donošenje pravilnika o zaštiti i očuvanju te prostornih planova za sve nacionalne i parkove i parkove prirode u Hrvatskoj.
 • Zaštita bioraznolikosti na kopnu i u moru kroz donošenje i provedbu planskih i zakonskih akata
 • Uspostava održivog gospodarenja osjetljivim ekosustavom Jadranskog mora.
 • Održivo upravljanje gospodarskim iskorištavanjem mora, posebice sektora ribarstva
 • Donošenje pravilnika za reguliranje gospodarskog ribolova u zaštićenim područjima
 • Jačanje inspekcijske kontrole i cjelokupnog sustava sankcioniranja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova
 • Uspostava mreže zona u Jadranu koje će biti trajno izuzete od svih oblika ekstrakcije prirodnih resursa, uključujući ribolov, a sukladno EU Strategiji za bioraznolikost do 2030.

POTICANJE SUDJELOVANJA JAVNOSTI U PITANJIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Hrvatska je preko 20 godina potpisnica Arhuške konvencije koja garantira javnosti pravo na mogućnost sudjelovanja u donošenju okolišnih odluka i pristup okolišnim informacijama. Načelo ranog uključivanja javnosti u donošenje akata i odluka koje se tiču okoliša ima pozitivne učinke na razumijevanje tih istih akata i odluka koje u budućnosti javnost-građani moraju poštovati. Osim nužnosti ostvarenja formalnih zakonskih uvjeta sudjelovanja javnosti, stava smo da je važno njegovati suradnički odnos donosioca odluka i stručne i zainteresirane javnosti, posebice udruga građana u zaštiti okoliša. Upravo je na tijelima javne vlasti da naprave korak više u kreiranju ozračja participativnog i svrsishodnog procesa kreiranja okolišnih akata i odluka u kojem se stav javnosti uzima u obzir i ima svoju „težinu“. Iskustvo rada na okolišnim predmetima uči nas kako su građanima sve svjesniji  važnosti kvalitete okoliša u kojem žive i u tom smislu se aktivno uključuju u okolišne procese. U duhu navedenog ističemo krucijalne teme koje buduća vlast mora adresirati ukoliko želi potvrditi svoj legitimitet kao predstavnik svih građana RH:

 • Transparentnosti u donošenju okolišnih politika i uključivanju javnosti njihovo kreiranje.
 • Proaktivno uključivanje javnosti i udruga građana u okolišne upravne postupke sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Zakonu o zaštiti prirode ( procjena utjecaja zahvata na okoliš, strateška procjena utjecaja zahvata na okoliš, ocjena utjecaja zahvata na ekološku mrežu,…)
 • Edukacija odgovornih službenika u prvom i drugom stupnju upravnih okolišnih postupaka te sudaca upravnih sudova o okolišnom pravu.
 • Otvoren i jasan dijalog s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša.

SPREČAVANJE ŠTETNOG UTJECAJA JAVNIH I PRIVATNIH PROJEKATA NA OKOLIŠ

Najveće prijetnje dobrom stanju okoliša jesu upravo direktne ljudske intervencije u prostoru učinjene gradnjom nekog objekta, dozvoljavanjem neke aktivnosti ili pak neodržavanjem nekog područja sukladno karakteristikama ili prirodnim vrijednostima. Pozitivno okolišno-pravno zakonodavstvo RH (dakle, uključujući pravo EU) spomenute prijetnje pokušava amortizirati posebnim upravnim postupcima kojima je za cilj procijeniti utjecaj spomenutih intervencija na okoliš. Iako se primjećuje značajan korak naprijed u provedbi načela i duha okolišnih postupaka nakon ulaska RH u EU, primjenu postojećeg pravnog okvira je potrebno unaprijediti , posebice kroz:

 • Održivo upravljanje javnim dobrima (vode, šume, more), posebice u smislu određivanja i kontroliranja korištenja područja pomorskog dobra.
 • Održivi i transparenti sustavi financiranja projekata u oblasti zaštite okoliša.
 • Uspostava sustava vrednovanja studija i elaborata utjecaja na okoliš zahvata koji se planiraju u prostoru.
 • Koordinirani pristup prostornom planiranju s aspekta zaštite okoliša prilikom provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš prostorno-planskih akata.
 • Definiranje čvršće ovisnosti postupka izdavanja građevinske dozvole o valjanoj „okolišnoj“ dozvoli, posebice utvrđenja posljedica po proces izdavanja građevinske dozvole ukoliko je okolišni postupak predmet sudskog spora.
 • Priznanje aktivne legitimacije organizacijama civilnog društva koje ispunjavaju zakonske uvjete o dovoljnom pravnom interesu u postupku izdavanja građevinske dozvole za projekte koji mogu imati štetu u okolišu.
 • Učinkovitiji inspekcijski postupci, posebice u smislu penalizacije počinitelja prekršaja i procesuiranja težih povreda.
 • „Otvaranje“ sustava dodijele koncesija prema zainteresiranoj javnosti pružanjem mogućnosti za sudjelovanjem u postupku donošenja odluke.

KLIMATSKE PROMJENE

 • Smanjenje negativnog utjecaja klimatskih promjena kroz poticanje korištenja obnovljivih izvora energija i napuštanja modela koji ovisi o fosilnim gorivima, posebice sprečavanja daljnje eksploatacije prostora RH u tu svrhu
 • Zauzimanje jasnog stava „protiv“ eksploatacije ugljikovodika na kopnu i moru RH
 • Poticanje i financiranje energetske učinkovitosti životnih i radnih prostora kroz sustave dodijele nepovratnih sredstava i/ili fiskalne olakšice

EDUKACIJA DJECE I MLADIH TE ŠIREG GRAĐANSTVA

Uvođenje promjena u ponašanje i njegovo usmjeravanje ka okolišno odgovornom moguće je postići jedino sustavnom edukacijom građana svih dobi, počevši od najmlađih. Novi naraštaji moraju osvijestiti međusobnu povezanost ljudi i prirode, izgraditi drugačiji odnos prema Zemlji, steći nova znanja i uvide te razviti sposobnosti i vještine koje će im pomoći u suočavanju s naslijeđenim i novonastalim problemima u okolišu. Kako bi se ovo postiglo potrebno je:

 • Uvesti građanski odgoj i obrazovanje za održivi razvoj u formalni edukacijski proces odnosno posvetiti pažnju razradi njegove ekološke dimenzije.
 • Poticati projekte i aktivnosti koje će mladim ljudima omogućiti stjecanje specifičnih vještina kako bi se osposobili za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima, tj. za rješavanje budućih problema
 • Uvoditi inovativne i participativne metode učenja i podučavanja.
 • Poticati cjeloživotno obrazovanje građana.

Tagovi: