Sunce poziva volontere i volonterke

Sunce poziva volontere i volonterke

NATJEČAJ ZA VOLONTERA EDUKATORA

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Rok za prijavu:

Otvoreni natječaj. Pristigle prijave razmatrat će se krajem svakog mjeseca. Svi prijavljeni kandidati bit će kontaktirani putem e-maila.

Program za volontera edukatora zamišljen je kao dugotrajno volontiranje. Svaki volonter/ka volontirat će redovito i kontinuirano, u razdoblju od tri mjeseca tijekom jednog semestra akademske godine, bez prekida, s ciljem stjecanja 100 volonterskih sati, a što je procijenjeni broj sati iskustva potrebnog za samostalno provođenje pojedinih edukacijskih aktivnosti u Udruzi Sunce.

Odgovornosti volontera/volonterke:

 Pregled postojeće stručne literature vezane uz participativne metode učenja, te odgoj i obrazovanje za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

 • Ko-mentoriranje studenata uključenih u program društveno korisnog učenja.
 • Organizacijsko logistički poslovi vezani uz organizaciju edukacijskih aktivnosti.
 • Distribucija promotivnih materijala.
 • Administrativni poslovi, unos i obrada podataka i sl.
 • Organizacijsko logistički poslovi  vezani uz organizaciju i provedbu Zelenih izleta.
 • Prilagodba postojećih i osmišljavanje novih edukativnih vježbi za učenike osnovnih i srednjih škola te predškolce, ovisno o  trenutnim znanjima i vještinama odabranog volontera/volonterke.
 • Sudjelovanje na predavanjima vezanim za specifične teme u zaštiti okoliša i prirode te razvoju civilnoga društva.
 • Sudjelovanje u ostalim edukacijskim aktivnostima Udruge Sunce u svrhu stjecanja specifičnih znanja i vještina i pružanja logističko organizacijske potpore.
 • Sudjelovanje u edukacijama u nacionalnim i međunarodnim organizacijama, ukoliko se ukaže mogućnost odlaska na iste.

Potrebni uvjeti i kvalifikacije za prijavu na program:

 • Student/ica preddiplomskog, diplomskog ili integriranih studija

Prednosti:

 • Visoka razina motivacije za rad sa djecom i mladima ili nekom od podskupina (predškolci, učenici osnovnih i srednjih škola, studenti) i osobni razvoj u tom smjeru,
 • pedagoško-psihološke kompetencije i/ili iskustvo u radu s djecom i/ili mladima,
 • interes za tematiku zaštite okoliša i prirode,
 • interes za nove metode povezane s odgojem i obrazovanjem za zaštitu okoliša i održivi razvoj,
 • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine,
 • dobre organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost te sklonost timskom radu,
 • znanje engleskog jezika i kompjuterske vještine (MS Office),
 • poštivanje principa ekološki odgovornog ponašanja u svakodnevnom životu,
 • prethodno iskustvo u provođenju edukacije, naročito djece i mladih,
 • vozačka dozvola.

Praćenje rada i evaluacija:

Sastanci s ciljem praćenja rada održavat će se dva puta mjesečno, a refleksija će se provoditi jednom tjedno s ciljem razgovora o obavljenim zadacima te mogućim poteškoćama u provedbi. Na kraju volonterskog programa s volonterom će se provoditi evaluacija preko evaluacijskog listića kako bi utvrdili njegov razvoj na području zaštite okoliša i održivog razvoja te stečena znana i vještine za provođenje edukacijskih aktivnosti. Isto tako volonter će tijekom trajanja programa voditi osobni dnevnik učenja kako bi pratio svoj osobni razvoj. Rezultati će se mjeriti u odnosu na zadane/dogovorene poslove u pismenom obliku, te na kraju volonterskog angažmana i kroz Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Što volonter/ka dobiva:

 • Mogućnost zabave i druženja s vršnjacima i zaposlenicima Udruge,
 • stjecanje radnog iskustva i mogućih poslovnih kontakata,
 • znanja i vještine povezane s provođenjem edukacije za zaštitu okoliša i održivi razvoj,
 • mogućnost sudjelovanja na dodatnim edukacijskim aktivnostima u Hrvatskoj i inozemstvu, a u organizaciji Udruge Sunce ili suradničkih institucija/organizacija,
 • potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje kao dodatak životopisu,
 • za osobe koje prođu edukacijski program moguć je budući angažman u vidu vanjskog suradnika edukatora putem student servisa ili stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa ukoliko za to budu ostvareni uvjeti.

Molimo zainteresirane volontere da svoje prijave šalju na e-mail margita.radman@sunce-st.org.

Prijava treba sadržavati životopis i pismo motivacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET