Kako se financiramo?

zaštita-okoliša-prirode

Fondacije i zaklade kao generatori organizacijskog razvoja i jačanja djelovanja udruga

Često pitanje građana, naših partnera i dionika upravo je pitanje: „Kako se financiramo?“.

Najčešće je prvi odgovor – različitim tematskim projektima koje prijavljujemo na razne lokalne, nacionalne i međunarodne natječaje. Međutim, za rast i razvoj organizacije izuzetno su bitna financiranja usmjerena na organizacijski razvoj, koja su doprinijela Suncu kakvo je danas. Za ove podrške najčešće se, kao i za projekte, podnose prijave na natječaje. Međutim, prijave za podrške od projekata razlikuje činjenica da su one usmjerene na poboljšanje različitih aspekata organizacije te osiguranje kvalitete djelovanja.

Među ovim podrškama za Sunce je značajno financiranje institucionalnom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Institucionalnu podršku ove Zaklade dosad smo primili i uspješno proveli u četiri navrata (2006. – 2008., 2010. – 2012., 2014. – 2016., 2018. – 2020.), a 2021. ponovno nam je odobrena trogodišnja potpora za razdoblje 2022. – 2024.

Institucionalne podrške omogućile su kontinuirani rad na organizacijskom razvoju Udruge te postepen i stabilan razvoj organizacije, koji se, između ostalog, odrazio i u rastu ukupnih prihoda te rastu broja zaposlenika. Upravo su institucionalne podrške omogućile kontinuitet u uspješnom i učinkovitom djelovanju, postizanje očekivanih rezultata i ciljeva te stvaranje organizacije kakva je Udruga Sunce danas.

Odobravanje drugih organizacijskih podrška obilježilo je 2021. godinu. Projektom Sačuvajmo Ekosustave Jadranskog mora Aktivnim Sudjelovanjem – SEAS (2021. – 2022.), kojeg financira Fond za aktivno građanstvo, usmjerili smo se na razvoj i jačanje kapaciteta za zagovaranje i javne komunikacije te razvoj članstva u Udruzi.

Podrškom MAVA fondacije (lipanj 2021. – kolovoz 2022.) usmjerili smo se na ostvarivanje još veće diversifikacije financiranja, jačanje kapaciteta za prikupljanje sredstava te unaprjeđenje komunikacije Udruge, uključujući i one interne.

Jedna od značajnijih organizacijskih potpora u 2021. godini ostvarena je financiranjem Sigrid Trust fondacije krajem 2021. godine. Sigrid Trust fondacija pruža potporu organizacijama angažiranima na temama ljudskih prava, pravednosti i uključivanja te okoliša. Fondacija  je prepoznala naš rad u području zaštite i očuvanja prirode te, nakon provedenog procesa za potporu u koji se moguće uključiti jedino na poziv Fondacije, ostvarili smo i jednogodišnju potporu. Kao i ostale, osim postignućima u području rada, ova Fondacija izuzetnu pažnju pridaje etičkim standardima, osiguranju transparentnosti te visokim standardima u politikama rada. Potpora ove Fondacije potvrđuje naša višegodišnja nastojanja za razvoj djelovanja organizacije.

Navedene, ali i prethodne, financijske podrške organizacijskom razvoju omogućile su i omogućuju postizanje brojnih organizacijskih ciljeva Udruge, razvoj upravljačkih i izvršnih struktura te jačanje upravljačkih praksi utemeljenih na principima dobrog upravljanja, razvoj ljudskih potencijala, ciljanih kompetencija i stručnog usavršavanja, unaprjeđenje radnih uvjeta, razvoj volonterstva i članstva u Udruzi, poboljšanje vidljivosti i prepoznatljivosti Udruge, razvoj interne i eksterne komunikacije, uspostavu partnerskih odnosa i pružanje podrške manjim organizacijama, prikupljanje sredstva i diversifikaciju financiranja, razvoj društvenog poduzetništva te održavanje kontinuiteta djelovanja Sunca u procesima koji se odnose na razvoj i djelovanje civilnog društva.

Organizacija je živ organizam, a o Suncu volimo razmišljati kao učećoj organizaciji koja raste rastom svojih članova, volontera i zaposlenika, razvijajući svoje organizacijsko i programsko djelovanje te uporno i dosljedno radeći na ostvarenju svojih strateških ciljeva i vizije.

Karakteristično je da većinu zaposlenika, članova i volontera čine žene što ukazuje na promjene koje se događaju globalno – s porastom prava i uloga žena u društvu, raste briga za okoliš u kojem živimo. Želimo li očuvati planet na kojem živimo (način na koji vodimo države, gradove, organizacije) potrebno je mijenjati te uz muški princip snage, moći i djelovanja jače integrirati ženski aspekt ljubavi, empatije i brige. Vjerujemo da naš model upravljanja rastom, razvojem i djelovanjem organizacije, koji su nam omogućile upravo gore spomenute fondacije, ovom doprinosi te se polako krećemo k održivijem i okolišno-odgovornijem društvu.

Tagovi: