SEAS – Sačuvajmo Ekosustave Jadranskog mora Aktivnim Sudjelovanjem

Naziv projekta:  Sačuvajmo Ekosustave Jadranskog mora Aktivnim Sudjelovanjem – SEAS

Nositelj projekta: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE

Partneri:

  • Udruga Zelena Istra
  • WWF Adria
  • Urbanex d.o.o.
  • University of South-Eastern Norway (USN)

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2021. – 31.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 166.497, 90 € od čega je 149.848,11 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Poveznice na relevantne internetske stranice: https://sunce-st.org/

Projektom se želi doprinijeti očuvanju bioraznolikosti ekosustava našeg Jadranskog mora, odnosno biljnog i životinjskog svijeta u moru. More i obala danas su izloženi brojnim pritiscima rastućih ekonomskih sektora, odnosno ljudskih aktivnosti (kao što su: ribarstvo, turizam, gradnja i dr.). S obzirom da je upravljanje morem i obalom podijeljeno između više različitih tijela, potrebno je koordinirati, odnosno uskladiti njihovo djelovanje, u svrhu što bolje i ažurnije zaštite mora i obale.

Osim koordiniranog rada tijela, nužno je poboljšati postojeći zakonodavni okvir koji uređuje ovu materiju te ojačati sudsku praksu, odnosno potaknuti upravna i sudska tijela da razmišljaju i djeluju intenzivnije u zaštiti morskog okoliša bez kojeg nema ni života na zemlji. Nadalje, projektom se planira poticanje donošenja novih zakona i politika i provođenje dodatnih istraživanja i analiza, u svrhu jačanja znanja koja će se koristiti za bolju zaštitu morskog okoliša.

Isto će se postići kroz provođenje aktivnosti sudjelovanja u donošenju relevantnih nacionalnih i lokalnih politika, akata i postupaka koji imaju utjecaj na morski okoliš te izradu analiza o upotrebi i učincima pravnih alata u zaštiti morskog okoliša, kao i tematskih istraživanja na ovu temu. Kvalitetnija implementacija okolišnog zakonodavstva omogućit će se jačanjem sudske prakse i pritom edukacijom svih dionika procesa.

Važnu ulogu u projektu imaju udruge partneri te dr. udruge i građanske inicijative za zaštitu okoliša u RH koje žele da se njihov glas čuje i stavovi uvaže. Projekt će im omogućiti usavršavanje u tematskim područjima projekta povezanim sa zaštitom morskog okoliša te korištenju pravnih alata; instituta sudjelovanja javnosti i pristupa pravosuđu.

Uz usavršavanje i dodatno jačanje ovih kapaciteta, projekt će im omogućiti edukaciju i stjecanje zagovaračkih vještina za zagovaranje dobrih praksi i rješenja među donositeljima odluka i širom javnosti. Također, značajnu ulogu u projektu imaju i tijela nadležna za odlučivanje i donošenje zakona i politika na nacionalnoj i lokalnoj razini; stručnjaci u određenim područjima zaštite morskog okoliša; akademska zajednica, a posebice studenti i mladi koji će se svojom energijom i motiviranošću pomoći u pokretanju promjena i jačanju građanske svijesti  o važnosti zaštite morskog okoliša i aktivnog građanskog angažmana u njegovoj zaštiti među svojom populacijom.

Naime, studenti će se uz pomoć mentora i volontera u Udruzi uključiti u osmišljavanje, organizaciju i provedbu javnih edukacijskih događanja jačanja građanske svijesti i građanskog angažmana drugih studenata i građana. Naposljetku, mediji, odnosno šira javnost i građani koji već pokazuju veliki interes za sudjelovanjem u zaštiti okoliša te oni koji će taj interes tek steći, doprinijeti će provedbi projekta osvještavanjem i stjecanjem znanja o morskom okolišu i načinima njegove zaštite te aktivnim građanskim angažmanom u njihovim lokalnim zajednicama; kroz informiranje i aktivno sudjelovanje u odlučivanju o zahvatima i njihovim potencijalnim, štetnim utjecajima na morski okoliš. Projekt stoga pruža mogućnost aktivnog sudjelovanja u zaštiti izvora života, odnosno mora i morskog okoliša.

Planirane projektne aktivnosti direktno ukazuju na potrebu održivosti upravljanja i djelovanja kroz zagovaranje uspostave koordiniranog sustava upravljanja, donošenja politika, odluka i akata temeljenih na načelima održivosti, poticanja uključivanja javnosti u procese donošenja odluka i dokumenata te osvještavanja potrebe za aktivnim građanskim angažmanom u zaštiti morskog okoliša.

Uspješnom provedbom projektnih aktivnosti osigurat će se korak dalje prema uspostavi održivog suživota s prirodom o kojem ovisi naša budućnost i budućnost našeg planeta. U vremenu krize uzrokovane virusom Covid-19, vjerujemo da smo ovog svjesniji nego ikad prije.

Voditeljica projekta: Ivana Krstulović Baković,mag. iur

E-mail: [email protected]

Povezane vijesti

Produžena suradnja s Pravnim fakultetom (2022)

Aktivno utječemo na Plan upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem SDŽ (2022)

Turističko privezište u Suhom Potoku – uređenje obale ili ozakonjenje bespravnog nasipavanja? (2022)

Čuvaj, pazi, ne bacaj! akcija čišćenja u Kaštel Gomilici (2021)

Održan stručni skup “Unaprjeđenje pravnih alata u zaštiti morskog okoliša” (2021)

Aktivno sudjelovanje u pitanjima zaštite okoliša – pravo ili mit? (2021)

Nasipavanje plaža i praksa nadležnih tijela (2021)

Devastacija obale u sjeni korona-krize (2020)