Pobjeda nevladinog sektora pred Vijećem za Aarhušku konvenciju

Republika Hrvatska potpisnica je Konvencije o informacijama, sudjelovanju javnosti i pristupu pravosuđu, poznatije kao Aarhuška konvencija. U tom smislu, obvezna je svake tri godine dostavljati Tajništvu vijeća nacionalno izvješće o njezinoj provedbi.
Pri izradi II Nacionalnog izvješća, došlo je do razilaska mišljenja između Sunca i tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Ovo je Ministarstvo odgovorno za njezinu izradu i to oko provedbe članka 7. konvencije koji govori o načinima osiguravanja sudjelovanja javnosti za vrijeme izrade planova i programa koji se odnose na okoliš.
Naime, primjedbe Sunca odnosile su se poglavito na činjenicu da javnost i zainteresirana javnost nije bila informirana niti uključena u procese donošenja planova gospodarenja otpadom u čitavom nizu gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije. Shodno tome nisu održani ni javni uvidi ni javna izlaganja, nisu održane javne rasprave, doneseni planovi nisu bili objavljeni na web-stranicama gradova i općina. Pritom inspekcija zaštite okoliša, koja ima ovlast kontrolirati način njihova donošenja, nije ništa poduzela.
Međutim, primjedbe Sunca Ministarstvo nije unijelo u nacionalno izvješće uz obrazloženje da planovi gospodarenja otpadom općina/gradova nisu dokumenti održivog razvoja i zaštite okoliša pa prema tome ni inspekcija zaštite okoliša nije imala ovlasti nadgledati njihovo donošenje. Na ovakvo dobiveno obrazloženje i neuvrštavanje naših primjedbi uputili smo Ministarstvu predstavku. Na predstavku dobivamo odgovor koji potpisuje sami državni tajnik, tada gosp. Nikola Ružinski, kojim ponovno dobivamo vrlo usko tumačenje ove pravne problematike bez sagledavanja problema sudjelovanja javnosti i gospodarenja otpadom u duhu Zakona o zaštiti okoliša i duhu same Aarhuške konvencije.
Tako je, unatoč našim primjedbama, pred Tajništvo vijeća za Ahušku konvenciju otišlo jedno netočno izvješće.
Motivirani, s jedne strane željom da pomognem Ministarstvu svoje zemlje u ispravnom shvaćanju problematike gospodarenja otpadom i sudjelovanja  javnosti, a s druge strane željom da naglasimo važnost suradnje s nevladinim sektorom, nedvojbeno sigurni u vlastite stavove i argumentaciju, nije nam preostalo ništa drugo nego obratiti se Sekratarijatu Aarhuške Konvencije inicirajući postupak komunikacije pred Vijećem. To je nimalo lagan zadatak budući da do sada iz Republike Hrvatske takav postupak nitko nije inicirao.
Pravno stajalište dobro je argumentirano u podnesku koji je upućen na adresu UN-a u Ženevi.
Glavna rasprava bila je zakazana je 4. prosinca 2012. na koju se uputila stručna suradnica pravnica Sunca Patricija Granić s kolegicom Ivanom Grubišić, tada vježbenicom.
U vijećnici impresivne zgrade UN-a pravnice Udruge dočekalo je devet Vijećnika i četiri člana Sekretarijata.
Vijeće je predvodio predsjednik g. Jonasom Ebbesson iz Švedske, dekan i profesor na pravnom fakultetu u Stockhlomu, a članovi Vijeća sve su redom stručnjaci etablirani na međunarodnoj sceni, jedni od najboljih o području svog rada. Rasprava se vodila na službenom engleskom jeziku i trajala je s pauzom za ručak od 10 do 17 sati.
Tijekom rasprave:
  • dokazali smo da javnost ima pravo sudjelovati u donošenju gradskih, odnosno općinskih, planova gospodarenja otpadom (PGO) bez obzira na činjenicu što su oni na dnu u hijerarhiji dokumenata gospodarenja otpadom;
  • dokazali smo da PGO-i donose puno novosti s kojima javnost nužno mora biti upoznata kako bi oni bili prihvaćeni pa time i provedivi;
  • dokazali smo i da je stoga bilo u nadležnosti inspekcije zaštite okoliša nadgledati donošenje planova gospodarenja otpadom pa je nečinjenjem učinjen veliki propust na štetu javnog interesa;
  • dokazali smo da nitko nema monopol na znanje;
  • dokazali smo koliko je važno međusobno uvažavanje i suradnja između vladinog i nevladinog sektora kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje sredstva na ovakve i slične sporove.
Konačno, u srpnju 2013. dobili smo odluku Vijeća kojom je prihvaćena argumentacija Sunce te naložena preporuka Ministarstvu zaštite okoliša i prirode da jasnije i transparentnije uredi primjenu čl. 7. Konvencije u pogledu sudjelovanja javnosti prilikom donošenja planova gospodarenja otpadom.
Ministarstvo je prihvatilo preporuke Vijeća za Aarhušku konvenciju pri UN-u te je novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN094/13) omogućio javnosti i zainteresiranoj javnosti sudjelovanje pri donošenju lokalnih planova gospodarenja otpadom.
Nastavit ćemo pažljivo pratiti primjenu novog Zakona, kako u području sudjelovanja javnosti tako i u području primjene prvenstvenog reda gospodarenja otpadom (sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje, drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i zbrinjavanje otpada) te osobito osiguravanja građanima mogućnosti odvojenog prikupljanja otpada u gradovima i općinama, poglavito Splitsko-dalmatinske županije i šire…