Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj

Dvogodišnji projekt Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj započeo je 19.03.2018. godine.

Opći cilj projekta PAZI! je jačati svijest o važnosti usvajanja i primjene znanja i vještina, građanskog angažmana i međusektorske suradnje za zaštitu okoliša i održivi razvoj. Putem projekta i provedbom programa društveno korisnog učenja potaknuti će se aktivan angažman studenata, nastavnika, ojačati međusektorska suradnja te promovirati i poticati društveno korisno učenje za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Nositelj projekta je Udruga  Sunce, a partneri 4 splitska fakulteta, Kemijsko-tehnološki fakultet, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Filozofski fakultet te Udruga bivših studenata i prijatelja Kemijsko tehnološkog fakulteta.

Specifični ciljevi projekta su: 

  1. Unaprijediti i razviti nove programe društveno korisnog učenja u zaštiti okoliša te osigurati njihovu provedbu i održivost
  2. Osnažiti kapacitete u visoko obrazovnim institucijama te kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa društveno korisnog učenja

Glavne aktivnosti projekta su grupirane unutar tri elementa: 

  1. Evaluacija postojećih programa društveno korisnog učenja, unaprjeđenje i razvoj novih programa i pratećih planova;
  2. Provedba  programa društveno korisnog učenja, praćenje provedbe i osiguravanje održivosti
  3. Edukacija i informiranje te jačanje kapaciteta nastavnika fakulteta i zaposlenika OCD-a  za provedbu programa društveno korisnog učenja.

Predviđeni rezultati: 

  1. Izrada metodologije evaluacije programa društveno korisnog učenja i provedba evaluacije dosadašnjih programa društveno korisnog učenja. Na temelju rezultata evaluacije unaprijedit će se postojeći i osmisliti novi programi društveno korisnog učenja za svaki fakultet partner. Provedena evaluacija doprinijet će uspješnoj provedbi programa društveno korisnog učenja tijekom odvijanja projekta.
  2. Ukupno 450 studenata informirano o programu društveno korisnog učenja. Program društveno korisnog učenja proveden za 4 grupe studenata; ukupno održano 4 uvodne radionice, 4 motivacijske i 4 završne radionice. Izrađeno u okviru programa društveno korisnog učenja minimalno 15 radova studenata povezanih s aktivnostima društveno korisnog učenja (seminarski, istraživački, diplomski) te provedeno 8 društveno korisnih projekata zaštiti okoliša. 30 direktno uključenih studenata u programe društveno korisnog učenja, osnaženo i educirano za aktivan angažman u zaštiti okoliša i prirode. Kroz sudjelovanje u provedbi osnaženo i educirano 8 nastavnika za mentoriranje studenata i uključivanje u program društveno korisnog učenja.
  3. Razmijenjena znanja i iskustva među nastavnicima partnerskih fakulteta, međunarodnih sveučilišta i organizacija te ostalih hrvatskih sveučilišta/fakulteta kao i zaposlenika organizacije civilnoga društva (OCD) o provedbi programa društveno korisnog učenja kroz Konferenciju o društveno korisnom učenju za 60 sudionika. Izrađen zbornik radova s Konferencije i tiskan u 100 primjeraka. Održane dvije edukacijske radionice o društveno korisnom učenju za nastavnike i zaposlenike OCD-a te 1 radionica za nastavnike Pravnog fakulteta. Uspostavljen i proveden program društveno korisnog učenja za 1 mentoriran OCD.
  4. Projekt i projektne aktivnosti promovirane u među krajnjim korisnicima, u medijima te među širom javnošću. Projektna web stranica izrađena u okviru web stranice Udruge Sunce (www.sunce-st.org) i projektnih partnera. Regularno dopunjavane Facebook stranice Udruge Sunce i projektnih partnera (u prosjeku 8 objava po partneru) te Web stranica svih partnera (u prosjeku 6 članka po partneru); producirano i emitirano 6 radio emisija na temu projekta i projektnih aktivnosti; 20 pojavljivanja u medijima na lokalnim TV i radio postajama te informiranje šire javnosti o projektnim aktivnostima putem članaka u tiskanim medijima i na internetskim portalima te putem promotivnih materijala.

Projekt se financira u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Europski socijalni fond te je sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupni iznos projekta je: 1.272.288,34 kn,  pri čemu sufinanciranje kroz ESF iznosi 1.025.450,89 kn

Tagovi: