ML Repair

ML Repair

ML-REPAIR projekt (REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea) započeo je 01.01.2018. godine i trajat će ukupno 18 mjeseci.

Opći cilj projekta ML – REPAIR je sprečavanje i smanjivanje unosa i raspršivanja otpada u Jadranskom moru. Jadransko more je polu-zatvoreni bazen s polaganim strujama, što ga čini ranjivim na onečišćenje. Morski otpad (eng. marine litter, ML)  je definiran kao bilo kakav postojan, proizvedeni ili prerađeni čvrsti materijal odbačen u morski i obalni okoliš. Predstavlja sve veći uzrok zabrinutosti za degradaciju morskog i obalnog ekosustava, što potencijalno ugrožava funkcionalnost samog ekosustava i smanjuje kvalitetu priobalnih voda za ribarenje (ribolovnu djelatnost) i turizam. U problematici morskog otpada već su poznati prekogranični efekti, stoga problematika otpada u moru zahtijeva zajednički pristup različitih država i njihovo zajedničko nastojanje pronalaska ispravnog i prikladnog rješenja i pristupa.

U okviru projekta ML-REPAIR aktivnosti se provode na području Hrvatske i na području Italije, a okosnica aktivnosti u projektu je snažnije uključivanje ciljnih grupa  – ribara i ribolovnih udruženja/zadruga, lokalnih zajednica i mlađe populacije, turističkog sektora, tijela javne uprave te FLAG-ova (Ribarske lokalne akcijske grupe u Hrvatskoj i u Italiji) i LAG-ovi (Lokalne akcijske grupe).

Nositelj projekta je CA’ Foscari Fakultet, Sveučilište u Veneciji, a partneri su Talijanski Nacionalni Institut za zaštitu okoliša i istraživanje (ISPRA), Udruženje M.A.R.E. i LIMOSA iz Italije te Institut za oceanografiju i ribarstvo, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije te Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Split.

Specifični ciljevi projekta su: 

 1. Educirati i podići razinu svijest ciljnih skupinama o morskom otpadu, te poticanje usvajanja primjera dobrih praksi;
 2. Smanjiti količinu otpada na morskom dnu uključivanjem ribarskog sektora i FLAG-ova;
 3. Osigurati inovativne alate koji će podržati primjenu prakse „ribarenje za otpadom“ (Fishing for litter) i prikupljanje podataka.

Glavne aktivnosti projekta su: 

 1. Ispitivanje novih obrazovnih alata za poticanje pozitivnih promjena u stavovima i ponašanju prema morskom otpadu i općenito onečišćenju među budućim generacijama u lokalnoj zajednici (mlađa populacija) te u ribolovnim zajednicama/profesionalnim udruženjima/zadrugama;
 2. Podizanje svijesti turista o obalnim područjima, čime se potiče i održivi rast turističkog sektora;
 3. Pružanje podataka i inovativnih alata donositeljima odluka (tijela javne uprave), ispunjavajući potrebu za boljem razumijevanjem prepreka koje treba ukloniti radi pokretanja sveobuhvatnijih prekograničnih inicijativa kako bi se uspostavio prikladan sustav upravljanja morskim otpadom;
 4. Smanjenje morskog otpada kroz participativni pristup s ribolovnim sektorom, poboljšanje suradnje između znanosti i organizacija povezanih s ribarstvom, uključujući ribarske lokalne akcijske skupine (FLAG-ovi);
 5. Konsolidiranje prekogranične suradnje, razmjena znanja i smanjenje jaza između različitih pristupa problemu morskog otpada;
 6. Smanjenje i sprečavanje onečišćenja mora, čime se u dugoročnom razdoblju poboljšava kvaliteta ekosustava Jadranskog mora;
 7. Vrednovanje potencijalnog doprinosa aktivnosti tzv. ‘ribarenja za otpadom’ (eng. „fishing for litter“ – FfL) na smanjenju pojavljivanja mikro-plastike;
 8. Praćenje stanja u Natura 2000 područjima u smislu prisutnosti morskog otpada i njegovog utjecaja.

Predviđeni rezultati: 

 • ML- REPAIR projekt će doprinjeti ekološki održivom rastu turizma i ribolovnih djelatnosti u Jadranskom moru pružanjem učinkovitog pristupa i mjera koje mogu smanjiti i kontrolirati morski otpad u Jadranskom moru i time poboljšati kvalitetu okoliša;
 • Smanjenje udjela morskog otpada čiji je izvor turistički sektor (turizam, turisti) putem prilagođenih aktivnosti obrazovanja i podizanja svijesti.
 • Kvantitativno uklanjanje ostataka nakupljenih na morskom dnu u skladu s odgovarajućom praksom zaštite okoliša,
 • Inovativna rješenja poput alata i tehnologija za testiranje koja će pomoći donositeljima odluka (tijelima javne uprave) učinkovito pristupanje problemu morskog otpada u kratkom vremenu.
 • Bolja prekogranična i transnacionalna suradnja znanstvene zajednice i lokalnih akcijskih skupina za ribarstvo (FLAG-ovi, LAG-ovi).

Projekt se financira u okviru 2014 – 2020 Interreg V-A, Italy – Croatia CBC Programme,. Ukupni iznos projekta je 1.007.093,20 €, od čega Program financira ukupno 856.029,20 €.

  Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET