Tags: plan-upravljanja

Kraj usluge „Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima“

S ponosom možemo reći da je Sunce koordiniralo izradu 8 planova upravljanja koji obuhvaćaju 23 zaštićena područja i 70 područja ekološke mreže.

...

Plan upravljanja – što je i čemu služi?

Plan upravljanja je strateški dokument kojem je prvenstvena svrha strateško vođenje aktivnosti koje će na zaštićenom području provoditi nadležna javna ustanova.

...

Komentari Udruge Sunce na nacrt „Plana upravljanja Park-šumom Marjan 2022-2032“ u okviru procesa javnog uvida

Javna ustanova za upravljanje Park – šumom Marjan izradila je prijedlog strateškog dokumenta Plana upravljanja Park-šumom Marjan 2022. – 2032. Udruga Sunce dostavila je svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na predloženi Plan u svrhu njegova daljnjeg unaprjeđenja.

...

Sudjelovanje dionika na radionicama u 2021. doprinijelo kvaliteti budućeg Plana upravljanja

U 2021. godini, u suradnji s javnim ustanovama, Udruga Sunce organizirala je ukupno 21 dioničku radionicu i 11 internih radionica u sklopu usluge Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima – Grupa 5.

...