Aktivni mladi za zaštitu okoliša i održivi razvoj zajednice

dku-sveučilište-u-splitu

Kada se radi o tematici zaštite okoliša i održivog razvoja mladi tijekom formalnog obrazovnog procesa ne stječu dovoljna znanja u ovom području. Istovremeno ih se vrlo malo potiče na okolišno-odgovorno ponašanje i aktivan angažman u zaštiti okoliša. To za posljedicu ima današnje loše stanje okoliša.

Dosadašnje aktivnosti za mlade Sunca uključuju: edukaciju kroz tematske programe, društveno-korisno učenje, stručnu praksu studenata, lokalno i međunarodno volontiranje. Ove aktivnosti naglašavaju potrebu za učenjem mladih o važnosti zaštite okoliša i održivog razvoja. Također, potiču primjenu teorijskih znanja u zaštiti okoliša, razvoju poduzetničkih vještina te jačaju liderske sposobnosti i motivaciju za pokretanje promjena među mladima.

Nedostatak iskustvenog znanja i prakse, manjak angažmana i inicijative u pokretanju negativno se odražava na uključivanje mladih na tržište rada. Iste je moguće steći kroz volontiranje, upoznavanje s radom neformalnog sektora i tržišta rada, uključivanje u rad nevladine organizacije te provedbu vlastitih ideja u djelo kroz osmišljavanje i implementaciju vlastitih projekata.

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju aktivnog angažmana i većem uključivanju mladih u lokalne politike za zaštitu okoliša te postizanje održivog razvoja u lokalne zajednice.

Specifični ciljevi projekta:

1. Povećati znanja i vještine 40 mladih osoba za aktivan angažman za zaštitu okoliša i održivi razvoj lokalne zajednice.

Uključeni mladi su studenti Filozofskog fakulteta, Pravno fakulteta, Sveučilišnog odjela za studije mora, Ekonomskog fakulteta, učenici Škole za dizajn grafiku i održivu gradnju te mlade nezaposlene osobe. Oni će kroz sudjelovanje o programima edukacije koji su predviđeni projektom (društveno korisno učenje, stručna praksa, seminar za mlade, program volontiranja) povećati znanja i vještine za aktivan angažman za zaštitu okoliša. Kroz društveno-korisne lokalne projekte usmjerene zaštiti okoliša i održivom razvoju, a koje će mladi razvijati u okviru programa edukacije, steći će znanja i vještine povezane s izradom projektnog prijedloga i upravljanja projektnim ciklusom – „od ideje do realizacije“, unaprijediti osobne i profesionalne vještine,  vještine timskog rada te steći iskustvo rada u organizaciji civilnog društva.

2. Ojačati umrežavanje i suradnju dionika u edukaciji mladih za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

U provedbi programa edukacije surađivat ćemo sa udrugom Info zonom kao partnerskom udrugom koja se bavi se informiranjem i edukacijom prvenstveno mladih, ali i ostalih građana Splita, četiri fakulteta Sveučilišta u Splitu te Školom za dizajn, grafiku i održivu. Kroz provedbu aktivnosti projekta ojačati će se međusektorska suradnja za edukaciju mladih za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Projektne aktivnosti:

 1. Provedba programa DKU i stručne prakse
 2. Mobiliziranje mladih za aktivan angažman u lokalnoj zajednici i sudjelovanje u projektnim aktivnostima Seminar za mlade i volontiranje)
 3. Priprema i provedba Seminara za mlade (1. Zaštita okoliša i aktivno sudjelovanje; 2. Zaštita prirode i aktivno sudjelovanje; 3. Edukacija za komunikaciju i zagovaranje javnosti i jačanje vještina vođenja (liderske vještine); 4. Izrada projektnog prijedloga i upravljanje projektnim ciklusom.)
 4. Izrada i provedba programa za dugoročno volontiranje lokalnih mladih volontera
 5. Promocija projekta

Očekivani rezultati projekta:

 1. Stjecanje iskustva aktivnog angažmana za zaštitu okoliša.
 2. Doprinos održivom razvoju u lokalnoj zajednici.
 3. Uključivanje mladih nezaposlenih osoba u programe volontiranja.
 4. Stjecanje znanja i kompetencija posebice za pripremu i prijavu projektnih prijedloga, ali i radnih iskustva poput provedbe projekta.
 5. Poboljšanje vještina i znanja mladih doprinijet će njihovoj u lakšoj integraciji na tržište rada.
 6. Potaknuto okolišno odgovorno ponašanje i aktivan angažman doprinoseći tako povećanju broja pojedinaca i dostizanju potrebne kritične mase koja će unaprijediti odnos prema okolišu u lokalnoj zajednici.

Nositelj projekta: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
Projektni partneri: Udruga Info zona

Trajanje projekta: 01.01.2023. – 31.12.2023.

FINANCIRANJE: Ukupan iznos potreban za provedbu projekta: 12.800,00 EUR

Financiranje projekta u okviru raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Splita: 2.000, 00 EUR

Voditeljica projekta u Suncu: Margita Radman, mag. biol. et oecol.
E-mail: [email protected]

Povezane vijesti

Na Svjetski dan voda Sunce i Garnier u kanjonu rijeke Cetine uklonili 537 kilograma otpada (2024)

Svjetski dan voda: Sunce i Garnier u akciji čišćenja kanjona rijeke Cetine (2024)

Mladi pod mentorstvom izvršne direktorice Sunca pišu projekte (2023)

Uspješna provedba Seminara za mlade (2023)