Priroda Dalmacije – Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji

Priroda Dalmacije – Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji

U rujnu 2014. je započeo projekt „Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji“  skraćenog naziva „Priroda Dalmacije“. Projektom se želi razviti i unaprijediti suradnja organizacija civilnog društva i javnih ustanova u održivom korištenju zaštićenih područja i NATURA 2000 područja u Dalmaciji.

Koordinator projekta, Udruga Sunce će sljedećih 18 mjeseci surađivati sa ekološkom udrugom „Krka“ Knin te javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije na brojnim aktivnostima vezanim za unaprjeđenje upravljanja zaštićenim područjima, daljnji razvoj Zelenih izleta te promociju aktivnog turizma.

Opći cilj projekta:

Učinkovito upravljanje zaštićenim i Natura 2000 područjima u dalmatinskim županijama.

Specifični ciljevi su:

 • Participativnim pristupom razviti Plan upravljanja za zaštićena područja u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
 • Razviti  i unaprijediti suradnju između OCD i županijskih Javnih ustanova te van-sektorsku suradnju sektora zaštite prirode i turističkog sektora.
 • Promicati održivu upotrebu prirodnih resursa promicanjem Natura 2000 lokaliteta kao destinacija aktivnog turizma.

 

Glavne aktivnosti:

 • Radionice sa dionicima i interne radionice, sastanci i intervjui za razvoj  plana upravljanja. 
 • Prikupljanje informacija i pisanje plana upravljanja.
 • Radionice i sastanci za razvoj “Zelenih izleta“.
 • Održavanje “Zelenih izleta”.
 • Izrada obrazovnih materijala za “Zelene izlete”.
 • Radionice za razvoj programa aktivnog turizma i turističkog info portala u Kninu.
 • Izrada i distribucija programa aktivnog turizma.
 • Treninzi za vodiče aktivnog turizma.
 • Izrada i postavljanje interpretacijskih staza.
Slike za web projekt 2.JPG

 

Predviđeni rezultati:

 • Napisan prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
 • Razvijena četiri nova i poboljšana dva postojeća edukacijska „Zelena izleta“ za škole u Dalmaciji kao dio programa društvenog poduzetništva organizacija civilnog društva.
 • Postavljene dvije edukacijsko-interpretacijske staze i dva interaktivna turistička info portala.
 • Razvijena i promovirana četiri programa aktivnog turizma kroz zaštićena i Natura 2000 područja u Dalmaciji.
 • Povećano znanje o zaštiti biološke raznolikosti među vodičima aktivnog turizma i turistima.

 

Projekt se financira unutar Nacionalnog programa za Hrvatsku u sklopu EU IPA komponente Pomoć u tranziciji i jačanju institucija.

Ukupna vrijednost projekta je 138.888 eura, a EU sufinancira projekt s 124.860,31 eura. Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).

  Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET