Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Partnerstvo za okoliš

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je sa 1.1.2015. započeo partnerski projekt naziva “Partnerstvo za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona”.
Puni  naziv projekta na engleskom: Partnerships for Environment: Developing Public and Civil Environment Protection Capacities in Croatia through practise of Green Phone Service.
Skraćeni naziv: Partnerstvo za okoliš
Skraćeni naziv na engleskom: Partnerships for Environment

Projekt će trajati od 1.1.2015. – 1.1.2017. (24 mjeseca)
Budžet: 225.661,87 €
Financijska podrška: EU (90%) u okviru Grant sheme Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj u okviru provedbe I komponente IPA 2011 (Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011) i Ured za udruge Vlade RH.

Projekt provode sljedeći partneri: Eko Pan – Karlovac, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce – Split, Udruga Žmergo Opatija, Ekološka udruga “Krka” Knin, Eko udruga Franjo Koščec, Zaštitarsko – ekološka organizacija Nobilis, dok su suradnici na projektu: Eko Zadar, Zeleni Osijek, Zelena Istra
Projektno područje: Republika Hrvatska s naglaskom na:, Karlovačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Šibensko-kninska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija, Ličko-senjska županija, Primorsko-goranska županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska  županija

Opći cilj projekta: izgradnja snažnog partnerstva i učinkovite dugoročne suradnje između građana, tijela lokalne i državne vlasti i organizacija civilnog društva uključenih u zaštitu okoliša i prirode.

Specifični ciljevi:
•    izgraditi projektne partnere za aktivno sudjelovanje u rješavanju problema zaštite okoliša
•    poticati transparentnost tijela lokalne i državne vlasti i suradnju sa njima
•    educirati građane o know-how i mogućnostima za aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i prirode
•    doprinijeti rješavanju specifičnih lokalnih problema vezanih za zaštitu okoliša i prirode
•    poticati suradnju javnog i državnog sektora

Projekt uključuje sljedeće aktivnosti:
•    prikupljanje podataka o strukturi, načinima, postupcima i sredstvima za rad tijela lokalne i državne vlasti i identificiranje problema i prepreka u učinkovitosti rada na terenu
•    održavanje programa izgradnje kapaciteta (skupina radionica i aktivnosti) za OCD, koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode
•    održavanje programa izgradnje kapaciteta (skupina radionica i aktivnosti) za tijela lokalne i državne vlasti, koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode
•    emitiranje radio emisije o mogućnostima aktivnog sudjelovanja u zaštiti okoliša i prirode
•    izdavanje publikacije o aktivnom sudjelovanju u zaštiti okoliša i prirode
•    redoviti rad Mreže zelenih telefona u Karlovačkoj, Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Šibensko-kninskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj, Ličko-senjskoj i Primorsko-goranskoj županiji

Očekivani rezultati:
•    napravljena i objavljena publikacija/detaljna analiza učinkovitosti rada na terenu tijela lokalne i državne vlasti (razina transparentnosti, ljudska financijska sredstva, usvajanje načela dobrog upravljanja, uspjeh ostvarivanja prava na pristup informacijama, način organiziranja javnih rasprava, procjene utjecaja na okoliš itd.)
•    povećano znanje, know-how metode i sudjelovanje građana, OCDa, projektnih partnera kao i tijela i službi lokalne i državne vlasti u zaštiti okoliša i prirode u ciljanim područjima
•    ojačana suradnja sa tijelima i službama lokalne i državne vlasti u zaštiti okoliša i prirode u ciljanim područjima
•    veći postotak uspješno riješenih problema vezanih uz zaštitu okoliša i prirode
•    veća prepoznatljivost Mreže zelenih telefona

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Udurge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.